ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการป้องกันกำจัดมวนยุง (Helopeltis spp.) ศัตรูที่สำคัญของมะม่วงหิมพานต์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการป้องกันกำจัดมวนยุง (Helopeltis spp.) ศัตรูที่สำคัญของมะม่วงหิมพานต์
นักวิจัย : พรรณเพ็ญ ชโยภาส , Parnpen Chayopas
คำค้น : 35 04 0098 , Biochemistry , Biological sciences , Biology and biochemistry , Helopeltis spp. , พืชทดแทน , มวนยุง , มะม่วงหิมพานต์ , มันสำปะหลัง , ศัตรูพืช , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1399
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

มะม่วงหิมพานต์เป็นพืชหนึ่งที่มีการส่งเสริมให้ปลูกทางภาคตะวันออกเฉียง เหนือของประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อทดแทนพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังที่ต้องลดลงในอนาคต เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ มีคุณค่าทางอาหารสูง นอกจากนี้ส่วนอื่นๆ เช่น เปลือกยังใช้สกัดเอาน้ำยางมาใช้งานอุตสาหกรรม เช่นทำกาว หรือ ใช้เป็นส่วนประกอบของยารักษาโรคผลผลิตมะม่วงหิมพานต์ในปัจจุบันนี้ลดลง เนื่องจากปัญหาการระบาดทำลายของแมลงชนิดหนึ่ง คือมวนยุง Helopeltis spp. ความเสียหายคิดเป็นเงินประมาณ 1,250 บาทต่อไร่ มักพบในแหล่งปลูกทั่วไปของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นความมุ่งหมายในการวิจัย ครั้งนี้ คือ การศึกษาการจัดการป้องกันกำจัดแมลงชนิดนี้ ซึ่งประกอบด้วยประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงชนิดที่ให้ผลดี และวิธีการทางเขตกรรม รวมทั้งการปราบแมลงโดยชีววิธีเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ควบคุมปริมาณแมลงไม่ให้ทำ ความเสียหาย การสุ่มตัวอย่างและการศึกษาระดับเศรษฐกิจเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทราบ หลังจากนั้นมีการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างแมลงชนิดนี้กับเชื้อราที่เป็น สาเหตุของโรคช่อดอกแห้ง ซึ่งถ้านำมาใช้ร่วมกันจะทำให้การป้องกันกำจัดแมลงชนิดนี้ได้ผลดี ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และได้ลดการใช้สารฆ่าแมลง ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น

บรรณานุกรม :
พรรณเพ็ญ ชโยภาส , Parnpen Chayopas . (2538). การจัดการป้องกันกำจัดมวนยุง (Helopeltis spp.) ศัตรูที่สำคัญของมะม่วงหิมพานต์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พรรณเพ็ญ ชโยภาส , Parnpen Chayopas . 2538. "การจัดการป้องกันกำจัดมวนยุง (Helopeltis spp.) ศัตรูที่สำคัญของมะม่วงหิมพานต์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พรรณเพ็ญ ชโยภาส , Parnpen Chayopas . "การจัดการป้องกันกำจัดมวนยุง (Helopeltis spp.) ศัตรูที่สำคัญของมะม่วงหิมพานต์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2538. Print.
พรรณเพ็ญ ชโยภาส , Parnpen Chayopas . การจัดการป้องกันกำจัดมวนยุง (Helopeltis spp.) ศัตรูที่สำคัญของมะม่วงหิมพานต์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2538.