ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการรักษาสภาพน้ำยางข้น

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการรักษาสภาพน้ำยางข้น
นักวิจัย : Surapich Loykulnant , Oychai Tongcher , Oraphin Chaikumpollert , Chaveewan Kongkaew , สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , อ้อยใจ ทองเฌอ , อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ , ฉวีวรรณ คงแก้ว
คำค้น : Chemical engineering , Engineering and technology , Latex , Rubber , น้ำยางข้น , น้ำยางธรรมชาติ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สังกะสี , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , แอมโมเนีย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1195
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเก็บ รักษาน้ำยางธรรมชาติในรูปของน้ำยางข้นก่อนการแปรรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นั้น จำเป็นต้องมีการใส่สารเคมีที่ช่วยในการรักษาสภาพของน้ำยาง ปัจจุบันในอุตสาหกรรมโดยทั่วไปแล้ว แอมโมเนียได้ถูกใช้ในหน้าที่นี้ น้ำยางธรรมชาติที่รักษาสภาพด้วยแอมโมเนียสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ น้ำยางธรรมชาติชนิดแอมโมเนียสูงคือ มีการเติมแอมโมเนียลงไปในน้ำยางประมาณ 0.7% และน้ำยางธรรมชาติชนิดแอมโมเนียต่ำคือ มีการเติมแอมโมเนียลงไปในน้ำยางประมาณ 0.2% ร่วมกับซิงค์ออกไซด์และ tetramethylthiurum disulphide แต่ระบบเหล่านี้ก็ก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่าง ที่สำคัญคือ แอมโมเนียระเหยง่ายและมีกลิ่นที่รุนแรง เมื่อระเหยสู่บรรยากาศจะเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และยังส่งผลทำให้ยากต่อการควบคุมคุณสมบัติของน้ำยางธรรมชาติในระหว่างการ เก็บรักษาให้คงที่ นอกจากนี้ซิงค์ออกไซด์ยังทำลายเสถียรภาพของน้ำยาง และการใช้ TMTD ก่อให้เกิด Nitrosamine ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาหาสารเคมีที่ช่วยในการรักษาสภาพของน้ำยางชนิดใหม่จึงเป็นสิ่งที่ สำคัญ เพื่อเป็นการลดหรือทดแทนการใช้แอมโมเนีย และสารที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้ได้ให้ความสนใจกับการนำสารเคมีที่ออกฤทธิ์เป็นสารกันบูดในอาหาร และเครื่องสำอาง ยาปฏิชีวนะ รวมถึงสารประกอบสังกะสี ซึ่งจากงานวิจัยก่อนหน้านี้พบว่ามีความสามารถในการรักษาสภาพน้ำยางสด มาประยุกต์ใช้กับน้ำยางข้น โดยในที่นี้จะทำการทดสอบคุณสมบัติต่างๆของน้ำยางข้นที่รักษาสภาพโดยระบบที่ พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ เปรียบเทียบกับน้ำยางที่รักษาสภาพตามวิธีในปัจจุบัน In order to preserve concentrated latex in a long-term, a suitable preservative system is required. Today, after centrifugation to concentrate latex, the concentrated latex is then preserved by further additions of ammonia, usually at 0.70% weight based on the weight of latex (high ammonia latex) or at 0.20% if used in combination with secondary bactericides such as zinc oxide and tetramethylthiurum disulphide (low ammonia latex). The problems of using ammonia are that ammonia imparts a strong odor that effects to environment and the amount of ammonia in the latex is difficult to control. Other problems associated with the use of zinc oxide and tetramethylthiurum disulphide. Zinc oxide destroys the stability of latex. On the other hand, tetramethylthiurum disulphide is known to produce carcinogenic nitrosamines in the latex system. Therefore, a continual search has been made for new preservatives that are not subject to these disadvantages or any others. This study relates to the preservation of natural rubber latex, more particularly in the liquid concentrated form. Food and cosmetic preservatives, antibiotics, and water-soluble zinc compounds, which were found the preserving activity for field natural rubber latex in the previous work, will be apply to use for the concentrated latex. The properties of the concentrated latex preserved by the newly developed system will be investigated and compared with those of the concentrated latex preserved by the traditional systems

บรรณานุกรม :
Surapich Loykulnant , Oychai Tongcher , Oraphin Chaikumpollert , Chaveewan Kongkaew , สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , อ้อยใจ ทองเฌอ , อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ , ฉวีวรรณ คงแก้ว . (2550). การพัฒนาระบบการรักษาสภาพน้ำยางข้น.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Surapich Loykulnant , Oychai Tongcher , Oraphin Chaikumpollert , Chaveewan Kongkaew , สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , อ้อยใจ ทองเฌอ , อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ , ฉวีวรรณ คงแก้ว . 2550. "การพัฒนาระบบการรักษาสภาพน้ำยางข้น".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Surapich Loykulnant , Oychai Tongcher , Oraphin Chaikumpollert , Chaveewan Kongkaew , สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , อ้อยใจ ทองเฌอ , อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ , ฉวีวรรณ คงแก้ว . "การพัฒนาระบบการรักษาสภาพน้ำยางข้น."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
Surapich Loykulnant , Oychai Tongcher , Oraphin Chaikumpollert , Chaveewan Kongkaew , สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , อ้อยใจ ทองเฌอ , อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ , ฉวีวรรณ คงแก้ว . การพัฒนาระบบการรักษาสภาพน้ำยางข้น. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.