ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบปฏิบัติการสมบูรณ์อย่างง่ายและรวดเร็วในรูป u – TAS สำหรับการตรวจสอบและประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบปฏิบัติการสมบูรณ์อย่างง่ายและรวดเร็วในรูป u – TAS สำหรับการตรวจสอบและประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร
นักวิจัย : ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ , อดิสร เตือนตรานนท์ , ธิติมา มธุรส , ปรีเปรม พัฒนมหกุล , นันทวัน หัตถมาศ , วรุณ สุวรรณกิตติ , ณัฐพร อุดมพงษ์ , Piyasak Chaumpluek , Adisorn Tuantranont , Thitima Maturos , Preprame Pattanamahakul , Nanthawan Hadthamard , Waroon Suwankitti
คำค้น : Engineering and technology , Food , Food adulteration and inspection , Manufacturing engineering , Quality , Safety measures , การควบคุมคุณภาพ , การเจือปนและการตรวจสอบ , ดีเอ็นเอ , นาโนเทคโนโลยี , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อาหาร , อุตสาหกรรมอาหาร
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/778
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อุตสาหกรรมอาหารมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากทำรายได้ไม่น้อยกว่าปีละ 2.5 แสนล้านบาท การรักษาและเพิ่มศักยภาพในภาวะที่ตลาดมีการแข่งขันรุนแรงให้ได้นั้น การพัฒนาและดำเนินการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยผ่านกลไกลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ที่เชื่อมโยงกับหลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็น ที่ผ่านมาความขาดแคลนห้องปฏิบัติการเป็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคขัดขวางกระบวนการตรวจรับรองคุณภาพในอุตสาหกรรมโดยรวม ทำให้บั่นทอนศักยภาพในการผลิตและส่งออก การลงทุนทางโครงสร้างทางห้องปฏิบัติการใช้เงินลงทุนสูงและที่สำคัญใช้เวลาใน การเตรียมบุคลากรเฉพาะทาง ดังนั้นการปรับรูปแบบการตรวจวิเคราะห์ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าห้องปฏิบัติการ แต่สามารถดำเนินการได้โดยง่ายเป็นทางเลือกที่ช่วยบรรเทาปัญหาและช่วยเสริม ศักยภาพในการผลิตอย่างมีคุณภาพได้ รูปแบบการตรวจวิเคราะห์ในปัจจุบันตั้งอยู่บนพื้นฐานการตรวจที่โมเลกุลเป้า หมาย 3 รูปแบบหลักได้แก่ โมเลกุลเคมีตกค้าง โมเลกุลโปรตีนและการตรวจไปที่โมเลกุลดีเอ็นเอโดยตรง เทคนิคการตรวจวิเคราะห์โดยใช้ตัวตรวจวัดในรูปดีเอ็นเอมีความสำคัญกว่ารายการอื่นเพราะในอาหารดีเอ็นเอเป็นโมเลกุลที่มีเสถียรภาพสูงสุด แม้ผ่านกระบวนการแปรรูปในระดับหนึ่งโมเลกุลดีเอ็นเอยังคงรักษาคุณสมบัติพื้นฐานได้ดี ทำให้สามารถดำเนินขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ได้โดยง่าย นอกจากนี้การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคดีเอ็นเอยังเป็นหลักทางวิทยาศาสตร์ที่ให้ผล การวิเคราะห์เป็นที่ยอมรับและเป็นที่สิ้นสุดในทางกฏหมาย แต่ในปัจจุบันการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอต้องใช้ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางใช้บุคลากรชำนาญการ ซึ่งการลงทุนทางห้องปฏิบัติการที่มีมูลค่าสูงเป็นภาระแก่รัฐและภาคเอกชนใน การดูแล และสำคัญการตรวจในลักษณะดังกล่าวไม่ตอบสนองความต้องการจริงตามหลัก point of care ที่จำต้องเน้นการตรวจ ณ. จุดผลิต จนถึง บริโภคจริง ตามหลัก form farm to table เพื่อรองรับหลักการ HACCP การพัฒนาชุดตรวจสอบสำเร็จที่พกพาได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งห้องปฏิบัติการและบุคลากรเฉพาะทางจึงมีความจำเป็น โครงการนี้ประยุกต์ความก้าวหน้าทางนาโนเทคโนโลยีที่ช่วยให้การวางรูปแบบการทำงานในขั้นตอนการตรวจดีเอ็นเสมือนในห้องปฏิบัติการสามารถทำได้บนแพลทฟอร์มขนาดเล็กในรูปแบบ micro total analysis system (µ-TAS) โดยออกแบบชุดทดลองสำเร็จรูปให้ประกอบด้วยส่วนสกัดดีเอ็นเอจากเนื้ออาหาร µ - extractor ส่วนเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอจำเพาะและส่วนของการตรวจวัด µ - LAMP โดยใช้เทคโนโลยีการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเออาศัยอุณหภูมิระนาบเดี่ยว และการตรวจสอบสัญญาณบนหลักการของ biosensor มาประยุกต์ตามลำดับ นอกจากการพัฒนาแพลทฟอร์มแล้วยังนำเสนอรูปแบบการตรวจประยุกต์ 3 รูปแบบ ที่ครอบคลุมความต้องการหลักในการตรวจดีเอ็นเอได้แก่ การตรวจการปนของ bovine species การปนของเชื้อก่อให้เกิดโรคในอาหารและวัตถุดิบอาหาร และการปนของวัตถุดิบดัดแปรพันธุกรรมนอกจากนี้ยังร่วมกับผู้ประกอบการในการนำชุดต้นแบบไปทดสอบใช้งานจริงในภาคสนาม

บรรณานุกรม :
ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ , อดิสร เตือนตรานนท์ , ธิติมา มธุรส , ปรีเปรม พัฒนมหกุล , นันทวัน หัตถมาศ , วรุณ สุวรรณกิตติ , ณัฐพร อุดมพงษ์ , Piyasak Chaumpluek , Adisorn Tuantranont , Thitima Maturos , Preprame Pattanamahakul , Nanthawan Hadthamard , Waroon Suwankitti . (2553). การพัฒนาระบบปฏิบัติการสมบูรณ์อย่างง่ายและรวดเร็วในรูป u – TAS สำหรับการตรวจสอบและประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ , อดิสร เตือนตรานนท์ , ธิติมา มธุรส , ปรีเปรม พัฒนมหกุล , นันทวัน หัตถมาศ , วรุณ สุวรรณกิตติ , ณัฐพร อุดมพงษ์ , Piyasak Chaumpluek , Adisorn Tuantranont , Thitima Maturos , Preprame Pattanamahakul , Nanthawan Hadthamard , Waroon Suwankitti . 2553. "การพัฒนาระบบปฏิบัติการสมบูรณ์อย่างง่ายและรวดเร็วในรูป u – TAS สำหรับการตรวจสอบและประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ , อดิสร เตือนตรานนท์ , ธิติมา มธุรส , ปรีเปรม พัฒนมหกุล , นันทวัน หัตถมาศ , วรุณ สุวรรณกิตติ , ณัฐพร อุดมพงษ์ , Piyasak Chaumpluek , Adisorn Tuantranont , Thitima Maturos , Preprame Pattanamahakul , Nanthawan Hadthamard , Waroon Suwankitti . "การพัฒนาระบบปฏิบัติการสมบูรณ์อย่างง่ายและรวดเร็วในรูป u – TAS สำหรับการตรวจสอบและประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ , อดิสร เตือนตรานนท์ , ธิติมา มธุรส , ปรีเปรม พัฒนมหกุล , นันทวัน หัตถมาศ , วรุณ สุวรรณกิตติ , ณัฐพร อุดมพงษ์ , Piyasak Chaumpluek , Adisorn Tuantranont , Thitima Maturos , Preprame Pattanamahakul , Nanthawan Hadthamard , Waroon Suwankitti . การพัฒนาระบบปฏิบัติการสมบูรณ์อย่างง่ายและรวดเร็วในรูป u – TAS สำหรับการตรวจสอบและประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.