ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประดิษฐ์ก๊าซเซ็นเซอร์โดยใช้คาร์บอนนาโนทิวบ์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประดิษฐ์ก๊าซเซ็นเซอร์โดยใช้คาร์บอนนาโนทิวบ์
นักวิจัย : สุธิชัย ชัยสิทธิ์ศักดิ์ , อดิสร เตือนตรานนท์ , จิติ หนูแก้ว , พิษณุนาถ จิวสิทธิประไพ , ณธวรรษ กสิกรรุ่งโรจน์ , Sutichai Chaisitsak , Adisorn Tuantranont , Jiti Nukaew
คำค้น : MEMS and Nanoelectronics , Physical sciences , Plasma physics , การตรวจวัดก๊าซ , คาร์บอนนาโนทิวบ์ , ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อุปกรณ์ตรวจจับ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/715
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ตั้งแต่การค้นพบคาร์บอนนาโนทิวบ์ในปี ค.ศ. 1991 คาร์บอนนาโนทิวบ์ถูกศึกษาวิจัยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์มากมาย ยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ปล่อยอิเล็กตรอน และ อิเล็กทรอนิกส์สวิตช์ เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติที่เด่นและพิเศษไม่เหมือนใครของวัสดุชนิดนี้ คาร์บอนนาโนทิวบ์ยังสามารถถูกนำมาประยุกต์ใช้การตรวจวัดก๊าซได้อีกด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าและทางแมคคานิกส์ที่ดี มีขนาดเล็ก (เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4-20 nm) และมีพื้นที่ผิวสัมผัสมาก (~ 1580 m2/g) วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ การสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซแบบใหม่ที่มีขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพสูง โดยใช้คาร์บอนนาโนทิวบ์ ตัวเซ็นเซอร์จะถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีการสร้างไมโครอิเล็กทรอนิกส์และ เทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค คาร์บอนนาโนทิวบ์จะถูกสังเคราะห์โดยวิธี Chemical vapor deposition (CVD) เพื่อให้ได้ก๊าซเซ็นเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง จะศึกษาสภาวะของขบวนการสังเคราะห์ คุณสมบัติของคาร์บอนนาโนทิวบ์ และลักษณะโครงสร้างของตัวเซ็นเซอร์ ที่มีผลต่อความไวของเซ็นเซอร์ ผลการศึกษาที่ได้จะนําไปใช้ในการสร้างก๊าซเซ็นเซอร์สำหรับนำไปใช้ทางด้านสิ่งแวดล้อมและการแพทย์ โดยจะทดสอบคุณสมบัติและปรับเทียบตัวตรวจวัดที่สร้างกับมาตรฐาน งานวิจัยนี้จะมีส่วนในการสนับสนุนงานวิจัยสาขานาโนเทคโนโลยี วัสดุศาสตร์ การแพทย์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

บรรณานุกรม :
สุธิชัย ชัยสิทธิ์ศักดิ์ , อดิสร เตือนตรานนท์ , จิติ หนูแก้ว , พิษณุนาถ จิวสิทธิประไพ , ณธวรรษ กสิกรรุ่งโรจน์ , Sutichai Chaisitsak , Adisorn Tuantranont , Jiti Nukaew . (2551). การประดิษฐ์ก๊าซเซ็นเซอร์โดยใช้คาร์บอนนาโนทิวบ์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุธิชัย ชัยสิทธิ์ศักดิ์ , อดิสร เตือนตรานนท์ , จิติ หนูแก้ว , พิษณุนาถ จิวสิทธิประไพ , ณธวรรษ กสิกรรุ่งโรจน์ , Sutichai Chaisitsak , Adisorn Tuantranont , Jiti Nukaew . 2551. "การประดิษฐ์ก๊าซเซ็นเซอร์โดยใช้คาร์บอนนาโนทิวบ์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุธิชัย ชัยสิทธิ์ศักดิ์ , อดิสร เตือนตรานนท์ , จิติ หนูแก้ว , พิษณุนาถ จิวสิทธิประไพ , ณธวรรษ กสิกรรุ่งโรจน์ , Sutichai Chaisitsak , Adisorn Tuantranont , Jiti Nukaew . "การประดิษฐ์ก๊าซเซ็นเซอร์โดยใช้คาร์บอนนาโนทิวบ์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
สุธิชัย ชัยสิทธิ์ศักดิ์ , อดิสร เตือนตรานนท์ , จิติ หนูแก้ว , พิษณุนาถ จิวสิทธิประไพ , ณธวรรษ กสิกรรุ่งโรจน์ , Sutichai Chaisitsak , Adisorn Tuantranont , Jiti Nukaew . การประดิษฐ์ก๊าซเซ็นเซอร์โดยใช้คาร์บอนนาโนทิวบ์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.