ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสาระดิจิทัลเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมรำดาบไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสาระดิจิทัลเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมรำดาบไทย
นักวิจัย : ละออ โควาวิสารัช , La-or Kovavisaruch
คำค้น : Animation (Cinematography) , Artificial Intelligence and signal and image processing , Computer animation , Computer graphics , Information, computing and communication sciences , การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์กราฟิก , ภาพเคลื่อนไหว , รำดาบ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , เอนิเมชั่น
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/631
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทยมีความเจริญเติบโตและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศ ดังจะเห็นได้จากการเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Creative Economy ที่ได้รับการระบุไว้เป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่มุ่งเน้นถึงการสร้างสรรค์มูลค่าของข้อมูลศิลปวัฒนธรรม และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ของประเทศไทย สำหรับโครงการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสาระดิจิทัลเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยนี้ มีเป้าหมายสำคัญ ในการสร้างเครื่องมือและจัดเก็บข้อมูลศิลปวัฒนธรรมไทย โดยได้คัดเลือกศิลปะของการต่อสู้ของไทยแขนงหนึ่ง นั่นคือ การรำดาบไทย มาเป็นจุดตั้งต้น ของการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว ทั้งนี้ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยในเชิงของเทคโนโลยีนั้น ได้แก่ ต้นแบบซอฟต์แวร์การตรวจจับการเคลื่อนไหวท่ารำดาบไทย เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาซอฟต์แวร์การตรวจจับการเคลื่อนไหว ด้วยอุปกรณ์เซ็นเซอร์ราคาถูก ต้นแบบกระบวนการสร้างผลงานเอนิเมชั่นการเคลื่อนไหวท่ารำดาบไทย และระบบอาร์ไควร์ข้อมูลท่ารำดาบไทย สำหรับในเชิงสังคมนั้น สิ่งที่มุ่งเน้น คือ การพัฒนาบุคลากรในด้านกราฟิก และเอนิเมชั่น โดยผ่านการให้การอบรมหลักสูตรการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยใช้เครื่อง Motion capture มาเป็นเครื่องมือ เพื่อที่จะเป็นการสร้างพื้นฐานในการพัฒนาทักษะให้กับเยาวชน ในอันที่จะสามารถแข่งขันได้ในยุคของระบบเศรษฐกิจบนพื้นฐานแห่งความคิดสร้างสรรค์ (Creative Economy) ได้ต่อไป

บรรณานุกรม :
ละออ โควาวิสารัช , La-or Kovavisaruch . (2553). ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสาระดิจิทัลเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมรำดาบไทย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ละออ โควาวิสารัช , La-or Kovavisaruch . 2553. "ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสาระดิจิทัลเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมรำดาบไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ละออ โควาวิสารัช , La-or Kovavisaruch . "ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสาระดิจิทัลเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมรำดาบไทย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
ละออ โควาวิสารัช , La-or Kovavisaruch . ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสาระดิจิทัลเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมรำดาบไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.