ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความร่วมมือระหว่างภูมิภาค EuAsiaGrid: Towards a common e-Science infrastructure with the European and Asian Grids

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความร่วมมือระหว่างภูมิภาค EuAsiaGrid: Towards a common e-Science infrastructure with the European and Asian Grids
นักวิจัย : ศรเทพ วรรณรัตน์ , ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล , ศุภกิจ พฤกษอรุณ , สุริยะ อุรุเอกโอฬาร , ศิโรจน์ ศิริทรัพย์ , พิทักษ์ แท่นแก้ว , Sornthep Vannarat , Piyawut Srichaikul , Supakit Prueksaaroon , Suriya U-ruekolan , Sirod Sirisup , Phithak Thaenkaew
คำค้น : Computational grids (Computer systems) , EuAsiaGrid , Grid computing and cluster computing , Information system , Information, computing and communication sciences , กริด (ระบบคอมพิวเตอร์) , การถ่ายทอดเทคโนโลยี , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/628
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบัน วิจัยซึ่งมีบทบาทในฐานะผู้พัฒนาและผู้ใช้ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณ ในประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรป และทวีปเอเซีย 13 สถาบัน และ จากประเทศไทย 2 สถาบันได้หารือและมีข้อตกลงจะดำเนินโครงการความร่วมมือซึ่งเรียกว่า โครงการ EuAsiaGrid เพื่อให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่า common e-Science infrastructure ขึ้นเพื่อส่งเสริมการวิจัยในรูปแบบใหม่ซึ่งเรียกว่า e-Science ร่วมกัน โครงการความร่วมมือนี้ เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้และประสบการณ์ของสถาบันวิจัยในสหภาพยุโรป ซึ่งเกิดจากการพัฒนาขีดความสามารถและโครงสร้างพื้นฐานด้านกริดคอมพิวติ้ง ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับ e-Science โดยตรง ภายใต้การดำเนินโครงการ EGEE และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการสร้างปฏิสัมพันธ์ การเสริมแรงให้แก่กัน และ การปรับปรุงการปฏิบัติการร่วมกัน ระหว่างเครือข่ายกริด และ โครงสร้างพื้นฐาน e-Infrastructure สำหรับการวิจัยโดยทั่วไป หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ เห็นว่าโครงการความร่วมมือ EuAsiaGrid จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีกริดคอมพิวติ้งของประเทศแบบ ก้าวกระโดด โดยอาศัยการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ และ เรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างสถาบันในประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงจะช่วยส่งเสริมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ จึงได้ตกลงเข้าร่วมโครงการความร่วมมือนี้ในนามของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะเน้นการมีส่วนร่วมในโครงการความร่วมมือ EuAsiaGrid ในกลุ่มงานด้านการรวบรวมความต้องการและประสานงานนิยามทางนโยบาย และ ด้านการสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกริดคอมพิวติ้งในการวิจัยทางวิทยา ศาสตร์ เป็นหลัก

บรรณานุกรม :
ศรเทพ วรรณรัตน์ , ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล , ศุภกิจ พฤกษอรุณ , สุริยะ อุรุเอกโอฬาร , ศิโรจน์ ศิริทรัพย์ , พิทักษ์ แท่นแก้ว , Sornthep Vannarat , Piyawut Srichaikul , Supakit Prueksaaroon , Suriya U-ruekolan , Sirod Sirisup , Phithak Thaenkaew . (2553). ความร่วมมือระหว่างภูมิภาค EuAsiaGrid: Towards a common e-Science infrastructure with the European and Asian Grids.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศรเทพ วรรณรัตน์ , ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล , ศุภกิจ พฤกษอรุณ , สุริยะ อุรุเอกโอฬาร , ศิโรจน์ ศิริทรัพย์ , พิทักษ์ แท่นแก้ว , Sornthep Vannarat , Piyawut Srichaikul , Supakit Prueksaaroon , Suriya U-ruekolan , Sirod Sirisup , Phithak Thaenkaew . 2553. "ความร่วมมือระหว่างภูมิภาค EuAsiaGrid: Towards a common e-Science infrastructure with the European and Asian Grids".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศรเทพ วรรณรัตน์ , ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล , ศุภกิจ พฤกษอรุณ , สุริยะ อุรุเอกโอฬาร , ศิโรจน์ ศิริทรัพย์ , พิทักษ์ แท่นแก้ว , Sornthep Vannarat , Piyawut Srichaikul , Supakit Prueksaaroon , Suriya U-ruekolan , Sirod Sirisup , Phithak Thaenkaew . "ความร่วมมือระหว่างภูมิภาค EuAsiaGrid: Towards a common e-Science infrastructure with the European and Asian Grids."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
ศรเทพ วรรณรัตน์ , ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล , ศุภกิจ พฤกษอรุณ , สุริยะ อุรุเอกโอฬาร , ศิโรจน์ ศิริทรัพย์ , พิทักษ์ แท่นแก้ว , Sornthep Vannarat , Piyawut Srichaikul , Supakit Prueksaaroon , Suriya U-ruekolan , Sirod Sirisup , Phithak Thaenkaew . ความร่วมมือระหว่างภูมิภาค EuAsiaGrid: Towards a common e-Science infrastructure with the European and Asian Grids. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.