ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำแผนที่การวิจัยสำหรับ Embedded system

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำแผนที่การวิจัยสำหรับ Embedded system
นักวิจัย : กัลยา อุดมวิทิต , พิมพ์ฉัตร์ แจ่มชัดใจ , อภิญญา กมลสุข , กษิติธร ภูภราดัย , อิสรา รำไพกุล , Kalaya Udomvitid , Pimchatra Jamchudjai , Apinyak Kamolsook , Kasititorn Pooparadai , Isara Rampaigul
คำค้น : Embedded computer systems , Policy and administration , Policy and political science , Policy research , Technology roadmapping , ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , เทคโนโลยีระบบฝังตัว , แผนที่นำทางเทคโนโลยี
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/547
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Embedded Systems (ES) หรือคอมพิวเตอร์ฝังตัว คือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ประมวลผลด้วยซีพียู ซึ่งเป็นชิ้นส่วนหลักที่เปรียบเสมือนสมองของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาต่างๆ อาทิ โทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิทัล เครื่องซักผ้า พีดีเอ รวมไปถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมในยานยนต์ ฯลฯ ปัจจุบันการนำระบบสมองกลฝังตัวมาใช้กับอุปกรณ์ต่างๆ มีมากขึ้นและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการสำรวจของ BCC Research Group ได้คาดการณ์ว่ามูลค่าการตลาดของกลุ่ม Embedded System ทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึง 88 พันล้านเหรียญสหรัฐในปีพ.ศ. 2552 และมีค่าการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อปี (AAGR-Average Annual Growth Rate) ที่ร้อยละ 14 สำหรับส่วนแบ่งการตลาดของทางด้านซอฟต์แวร์ที่ใช้กับ Embedded System จะมีมูลค่าที่ 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2552 ส่วนฮาร์ดแวร์คาดการณ์ว่าจะมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ14.2 และมีมูลค่าการตลาด 78.7 พันล้านเหรียญสหรัฐในปีเดียวกัน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์เพื่อให้ทันต่อความต้องการและก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี โดยดำเนินการให้มีการวิจัยและพัฒนาในด้านระบบสมองกลตัวขึ้นภายในเนคเทค รวมทั้งจัดให้มีการสนับสนุนเงินทุนด้านการวิจัยให้กับหน่วยงานภายนอก โดยในช่วงแรกนี้เนคเทคได้เน้นการพัฒนาไปใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) เครื่องมือ/อุปกรณ์ควบคุมด้านการเกษตร (2) เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (consumer electronics) และ (3) อุปกรณ์เพื่อการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และในอนาคตได้มีการวางแผนจะให้มีการขยายไปยังอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภทพกพา และระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ และเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการวิจัยและการในทุนของเนคเทคในด้านระบบสมองกลฝังตัว งานศึกษายุทธศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานโยบายและกฎหมาย จึงได้เสนอให้มีการศึกษาเชิงนโยบายเรื่อง การจัดทำแผนที่การวิจัยสำหรับระบบสมองกลฝังตัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสถานภาพงานวิจัยด้านระบบสมองกลฝังตัวที่มีอยู่ในประเทศ แนวทางการวิจัยและพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวของประเทศกรณีศึกษา เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี รวมทั้งความต้องการใช้เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวในภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อนำเสนอแนวทางหรือหัวข้อการวิจัยด้านระบบสมองกลฝังตัวที่ควรที่จะดำเนินการในประเทศไทยในแนวทางที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ในภาค อุตสาหกรรม

บรรณานุกรม :
กัลยา อุดมวิทิต , พิมพ์ฉัตร์ แจ่มชัดใจ , อภิญญา กมลสุข , กษิติธร ภูภราดัย , อิสรา รำไพกุล , Kalaya Udomvitid , Pimchatra Jamchudjai , Apinyak Kamolsook , Kasititorn Pooparadai , Isara Rampaigul . (2550). การจัดทำแผนที่การวิจัยสำหรับ Embedded system.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กัลยา อุดมวิทิต , พิมพ์ฉัตร์ แจ่มชัดใจ , อภิญญา กมลสุข , กษิติธร ภูภราดัย , อิสรา รำไพกุล , Kalaya Udomvitid , Pimchatra Jamchudjai , Apinyak Kamolsook , Kasititorn Pooparadai , Isara Rampaigul . 2550. "การจัดทำแผนที่การวิจัยสำหรับ Embedded system".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กัลยา อุดมวิทิต , พิมพ์ฉัตร์ แจ่มชัดใจ , อภิญญา กมลสุข , กษิติธร ภูภราดัย , อิสรา รำไพกุล , Kalaya Udomvitid , Pimchatra Jamchudjai , Apinyak Kamolsook , Kasititorn Pooparadai , Isara Rampaigul . "การจัดทำแผนที่การวิจัยสำหรับ Embedded system."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
กัลยา อุดมวิทิต , พิมพ์ฉัตร์ แจ่มชัดใจ , อภิญญา กมลสุข , กษิติธร ภูภราดัย , อิสรา รำไพกุล , Kalaya Udomvitid , Pimchatra Jamchudjai , Apinyak Kamolsook , Kasititorn Pooparadai , Isara Rampaigul . การจัดทำแผนที่การวิจัยสำหรับ Embedded system. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.