ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

R&D blueprint for BME Technology

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : R&D blueprint for BME Technology
นักวิจัย : รัชราพร นีรนาทรังสรรค์ , ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี , Racharaporn Neeranatrungson , Nathasit Gerdsri
คำค้น : Biomechanical engineering , Biomedical Engineering , Engineering and technology , Medical devices , Medicine , การแพทย์ , วิศวกรรมชีวการแพทย์ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อุปกรณ์ทางการแพทย์ , เครื่องมือและอุปกรณ์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/166
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering - ฺBME) เป็นสหวิทยาการที่อาศัยการเชื่อมโยงหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์เข้ากับ ชีววิทยา เคมี วัสดุศาสตร์ จัดการ สารสนเทศทางการแพทย์ต่างๆ มาบูรณาการ (Integration) ในการศึกษาร่างกายมนุษย์ทั้งกายภาพและ สรีระวิทยา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ อัลกอริธึ่ม ขั้นตอนวิธี กระบวนการ หรือระบบสำหรับการตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาลและกายภาพบำบัด ทำให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และลดการบาดเจ็บต่อผู้ป่วย ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้วัสดุการแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ เพื่อรักษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก แต่วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ที่สามารถผลิตได้ในประเทศจัดเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่ใช้เทคโนโลยีระดับต่ำถึงระดับกลางส่วนวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับ สูง เช่น วัสดุปลูกฝัง (implant) ต่างๆ ซึ่งเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศแทบทั้งหมด ทำให้วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าวมีราคาค่อนข้างสูง ส่งผลให้ผู้ป่วย ซึ่งมีฐานะยากจน ไม่สามารถที่จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมได้ นอกจากนี้อุปกรณ์บางประเภทที่นำเข้าจากต่างประเทศมักได้รับการออกแบบ โดยใช้ข้อมูลกายวิภาคของชาวตะวันตกเป็นหลัก ดังนั้นจึงทำให้การใช้งานบางครั้งมีอุปสรรค และประสิทธิภาพในการรักษาลดลง โดยภาพรวมแล้ว ประเทศไทยได้นำเข้าอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ เครื่องอุปกรณ์การแพทย์ทางไฟฟ้าอื่นๆ และอุปกรณ์สำหรับตรวจสายตาจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลของกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่าประเทศไทยนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในช่วง พ.ศ. 2538 –2541 เป็นมูลค่าปีละ 6,000 – 8,000 ล้านบาท และใน พ.ศ. 2546 มีมูลค่านำเข้า 12,283 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่นำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ประเภทเทคโนโลยีระดับกลาง ถึงระดับสูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ในขณะที่มีการคาดการณ์ถึงมูลค่าตลาดเครื่องมือทางการแพทย์ของโลกในปี 2555 จะสูงถึง 266 พันล้านเหรียญสหรัฐ จึงมีความจำเป็นยิ่งในการส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ในประเทศ งานวิจัยค้นคว้าความรู้และเทคโนโลยีใหม่เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมไปถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนการทำงานทางด้านเครื่องอุปกรณ์และระบบสารสนเทศทางการแพทย์อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมานับแต่ปี 2536 แต่ผลงานวิจัยทางด้านนี้ของไทยยังไม่สามารถผลักดันต้นแบบผลงานวิจัยออกสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ และการใช้งานในวงกว้างได้ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการขาดกลยุทธ์ในการเสริมสร้างศักยภาพและพลังร่วม (synergy ) ในการพัฒนาองค์ความรู้ในงานวิจัย และบุคลากรวิจัยของประเทศ รวมถึงปัญหาในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และการพัฒนาผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานสากลของการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มาตรฐานของคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของประเทศที่นำเข้าไป จำหน่าย ฯลฯ ประกอบกับในปัจจุบัน ความต้องการของตลาดภายในประเทศมีการเติบโตสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้งานของกลุ่ม Health Hub (International Health Service Provider) และกลุ่ม Health Service System (กรมบัญชีกลาง, สปสช., สำนักงานประกันสังคม) ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีชีวการแพทย์ที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักวิจัยไทย ความต้องการของตลาด โอกาสความเป็นไปได้ และความพร้อมในการผลิตและจำหน่ายของภาคเอกชนของไทย ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศ การยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อการแข่งขันในตลาดโลกในอนาคต ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดในการพัฒนาและผลักดันผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริง

บรรณานุกรม :
รัชราพร นีรนาทรังสรรค์ , ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี , Racharaporn Neeranatrungson , Nathasit Gerdsri . (2553). R&D blueprint for BME Technology.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
รัชราพร นีรนาทรังสรรค์ , ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี , Racharaporn Neeranatrungson , Nathasit Gerdsri . 2553. "R&D blueprint for BME Technology".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
รัชราพร นีรนาทรังสรรค์ , ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี , Racharaporn Neeranatrungson , Nathasit Gerdsri . "R&D blueprint for BME Technology."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
รัชราพร นีรนาทรังสรรค์ , ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี , Racharaporn Neeranatrungson , Nathasit Gerdsri . R&D blueprint for BME Technology. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.