ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุษาคเนย์ในการรับรู้และความเข้าใจของสังคมไทยร่วมสมัย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุษาคเนย์ในการรับรู้และความเข้าใจของสังคมไทยร่วมสมัย
นักวิจัย : สุเนตร ชุตินธรานนท์
คำค้น : contemporary Thai society , Perception , Southeast Asia , Understanding , การรับรู้ , ความเข้าใจ , ประเทศเพื่อนบ้าน , สังคมไทยร่วมสมัย , อุษาคเนย์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG47H0010 , http://research.trf.or.th/node/3265
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยชุดนี้มุ่งเปิดประเด็นให้เห็นถึงเงื่อนไขปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังของการรับรู้และความเข้าใจที่คนไทยมีต่อประเทศในอุษาคเนย์ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทย ผลการวิจัยค้นพบว่าความรับรู้และความเข้าใจที่คนไทยมีต่อประเทศรอบข้างมิได้เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาไปสู่การสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันเพื่อความสมานฉันท์ในระดับประชาชนต่อประชาชน อันจะนำไปสู่การรังสรรค์เอกภาพที่ยั่งยืนของกลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคต ลักษณะที่ไม่เอื้อประโยชน์ตามกล่าวนั้นได้แก่ ข้อกำจัดในด้านความรู้เกี่ยวกับเพื่อนบ้านในมิติต่างๆ ซึ่งมีทั้งในด้านความถูกต้องและความทันสมัย แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่าคือ สาระส่วนใหญ่ยังจำกัดอยู่กับการสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่เป็รปรปักษ์ หรือมิฉะนั้นก็จะสะท้อนทัศนะที่ดูถูกเหยียดหมายในด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรม ที่น่าสนใจก็คือ การรับรู้และความเข้าใจทีเกิดขึ้นนั้น มิได้มากจากเจตนาที่ผู้สร้างมุ่งให้ร้ายประเทศรอบข้าง บนพื้นฐานความขัดแย้งทั้งในภาครัฐและประชาชน งานวิจัยยังค้นพบด้วยว่า กระบวนการสร้างหล่อหลอม และพัฒนาทัศนคติต่อประเทศรอบข้างดังกล่าว เป็นไปเพื่อสนองตอบประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ โดยเริ่มจากกระบวนการเขียนชีวประวัติของชาติเพื่อสถาปนารัฐชาติ ซึ่งกระทำควบคู่ไปกับการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อสร้างสำนึกชาตินิยมขึ้น การสร้างภาพประเทศรอบด้านในฐานะคู่ปรปักษ์ขึ้นในสำนึกและจินตนาการของคนไทยถือกำเนิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขเช่นว่านี้ กระบวนการตามกล่าวเริ่มต้นจากกลุ่มผู้ปกครองประเทศ แต่ต่อมาภายหลังได้ถูกหลอมรวมอยู่ในกระแสสังคมระดับล่าง โดยเฉพาะในภาคเอกชนซึ่งมีบทบาทที่สำคัญในการตอกย้ำและเผยแพร่ภาพลักษณ์ของเพื่อนบ้านที่ไม่สร้างสรรค์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ โดยเฉพาะสื่อหนังสือพิมพ์และภาพยนตร์ This research examines the various factors and conditions bahind Thai people's awarebess and understanding of their neighboring countries in Southeast Asia. The outcome of the research proves that Thai people's awareness and understanding of their neighboring countries do not promote the development of better understanding as to create harmony among the peoples crucial to a lasting unity of the ASEAN in the future. The factors and conditions of the awareness and understanding include the limited knowledge of neighboring countries in different dimensions, for example regarding accurate and up-to-date information. More importantly, most of the knowledge is retricted to the creation of images and attitudes against - or even to degrade - the ethnicity and culture of neighboring countries; although interestingly they were not created intenionally to cause harm to those countries. From the background of conflict between states and between peoples, this research discovers that the construction, socialization and development of attitudes of neighboring countries were done out of national interests. This took place in the form of the writing of the Nation's Biography intended to estabblish the concept of a nation state and to promote a sense of nationalism. The result was the creation of hostile images and cultural backwardness of neighboring countries. This process started from the ruling group and was later integrated into the lower levels of the society, especially, in the private sector, which played an important role in imposing and promoting hostile imgaes of neighboring countries throigh the media especially, ib the forms of newpaper and film

บรรณานุกรม :
สุเนตร ชุตินธรานนท์ . (2549). อุษาคเนย์ในการรับรู้และความเข้าใจของสังคมไทยร่วมสมัย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุเนตร ชุตินธรานนท์ . 2549. "อุษาคเนย์ในการรับรู้และความเข้าใจของสังคมไทยร่วมสมัย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุเนตร ชุตินธรานนท์ . "อุษาคเนย์ในการรับรู้และความเข้าใจของสังคมไทยร่วมสมัย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
สุเนตร ชุตินธรานนท์ . อุษาคเนย์ในการรับรู้และความเข้าใจของสังคมไทยร่วมสมัย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.