ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของรัฐในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของรัฐในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์
นักวิจัย : ขนิษฐา จิตต์ประกอบ
คำค้น : ภาพยนตร์ไทย , บทบาท , คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริชัย ศิริกายะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743322264 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12288
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

วิทยานิพนธ์เรื่องบทบาทของรัฐในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์นี้มุ่งศึกษาถึงความเป็นมา หลักเกณฑ์กระบวนการตรวจพิจารณาภาพยนตร์และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์ พุทธศักราช 2473 ในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำออกเผยแพร่ตามโรงมหรสพหรือนำออกนอกราชอาณาจักร ทั้งศึกษาจากแหล่งข้อมูลเอกสาร เนื้อหาภาพยนตร์ที่ไม่อนุญาตให้นำออกฉายในช่วงปี 2536-2540 และสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เพื่อทราบถึงบทบาทหน้าที่กระบวนการทำงานและผลงานที่สัมฤทธิ์ผลของการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้เหมาะสมขึ้น การศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ เป็นการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความเป็นมา หลักเกณฑ์การทำงานและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ในปัจจุบัน ได้ทำการศึกษาวิจัยทางด้านเอกสารและจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) โดยรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของรัฐในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์นำผลมาวิเคราะห์และวิจัย ผลการวิจัยพบว่า รัฐยังคงเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับการควบคุมดูแลทางด้านขนบธรรมเนียม ศีลธรรม ประเพณีและการเผยแพร่สื่อในลักษณะลามกอนาจารและด้านกามารมณ์เป็นส่วนใหญ่ โดยยังคงเป็นไปในรูปแบบของคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ซึ่งควรมีการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ที่มาจากหน่วยงานภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น เชื่อว่าจะเป็นการพัฒนาวงการภาพยนตร์ไทยต่อไปได้ในระดับหนึ่ง

บรรณานุกรม :
ขนิษฐา จิตต์ประกอบ . (2541). บทบาทของรัฐในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขนิษฐา จิตต์ประกอบ . 2541. "บทบาทของรัฐในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขนิษฐา จิตต์ประกอบ . "บทบาทของรัฐในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
ขนิษฐา จิตต์ประกอบ . บทบาทของรัฐในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.