ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คะแนนที่บ่งชี้ภาวะขนดกในผู้หญิงไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คะแนนที่บ่งชี้ภาวะขนดกในผู้หญิงไทย
นักวิจัย : ทิพาพร ธาระวานิช
คำค้น : ภาวะขนดก , สตรี -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิทยา ศรีดามา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741731019 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12199
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ที่มาของการศึกษา: เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะขนดกในผู้หญิง ใช้การนับคะแนนของ Ferriman-Gallwey-Lorenzo โดยดูขนบริเวณที่ได้รับอิทธิพลของฮอร์โมนเพศชาย ในผู้หญิงอังกฤษ ที่ไม่มีโรคประจำตัว พบว่าเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะขนดกคือ คะแนนขนมากกว่าหรือเท่ากับ 8 (95%) อย่างไรก็ตาม ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อปริมาณขนคือ เชื้อชาติ คะแนนที่บ่งชี้ภาวะขนกดในผู้หญิงไทยหรือไทยจีน อาจมีความแตกต่างจากเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาคะแนนที่ใช้ในการวินิจฉัยภาวะขนดกในผู้หญิงไทยหรือไทยจีน และหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนขนดกกับฮอร์โมนเพศชาย รูปแบบงานวิจัย: เชิงพรรณนา ประชากรและวิธีการ: ผู้หญิงเชื้อชาติไทยหรือไทยจีนที่ไม่มีโรคประจำตัว หรือใช้ยาที่มีผลต่อปริมาณขน และประจำเดือนปกติ จำนวน 73 คน อายุ 15-45 ปี ได้รับการตรวจนับคะแนนขนโดยแพทย์คนเดียวกัน การวัด: คะแนนขนดกตามแบบของ Ferriman-Gallwey-Lorenzo, Dehydroepiandrosterone sulfate, free androgen index, plasma glucose, plasma creatinine การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ: ประเมิน 90% และ 95% ของคะแนนขนดก และหาความสัมพันธ์ของคะแนนกับข้อมูลพื้นฐาน เช่น อายุ ภูมิลำเนา และฮอร์โมนเพศชาย โดย multiple linear regression ผลการศึกษา: จากคะแนนขนดกของหญิง 73 คนพบว่า 95% ของคะแนนเท่ากับ 13 และ 90% เท่ากับ 12 คะแนน ในกลุ่มอายุที่มากกว่า 35 ปี คะแนนที่ 95% เท่ากับ 11.7 คะแนนที่ได้ มีความผกผันกับอายุ (r = 0.413, p < 0.0001)ไม่สัมพันธ์กับ free androgen index แต่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ DHEAS (r = 0.365, p = 0.001) สรุป: คนไทยหรือไทยจีน มีคะแนนที่บ่งชี้ภาวะขนดกมากกว่าชาวต่างชาติ โดยควรจะใช้เกณฑ์วินิจฉัยภาวะขนดก ถ้าคะแนนที่ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 13 (95%) โดยคะแนนที่ใช้ในการวินิจฉัยในแต่ละช่วงอายุอาจมีความแตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
ทิพาพร ธาระวานิช . (2545). คะแนนที่บ่งชี้ภาวะขนดกในผู้หญิงไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทิพาพร ธาระวานิช . 2545. "คะแนนที่บ่งชี้ภาวะขนดกในผู้หญิงไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทิพาพร ธาระวานิช . "คะแนนที่บ่งชี้ภาวะขนดกในผู้หญิงไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ทิพาพร ธาระวานิช . คะแนนที่บ่งชี้ภาวะขนดกในผู้หญิงไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.