ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ท้องทุ่งไทย) ในระดับ อบต.

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ท้องทุ่งไทย) ในระดับ อบต.
นักวิจัย : อรรถชัย จินตะเวช
คำค้น : data-driven DSS , DSSIP , model-driven DSS , PDSA cycle , TongTungThai , web-based DSS , ความยากจน , ระบบสนับสนุนการตัดสินในระดับท้องถิ่น , ศตจ , อบต. , เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับท้องถิ่น
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4840040 , http://research.trf.or.th/node/3156
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการผลิตพืชในระดับท้องถิ่น (ท้องทุ่งไทย) ในสำนักงาน อบต. ได้ดำเนินการในพื้นที่ตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างปี 2548-2550 เพื่อประยุกต์ใช้ งานในการเชื่อมโยงแผนโครงการฯ ให้สอดรับแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลพร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับ ท้องถิ่น คณะผู้วิจัยมีความเชื่อว่าองค์กรและชุมชนในท้องถิ่นมีความคงอยู่ได้ด้วยเครือข่ายของข้อมูลและข่าวโดยที่ไม่รู้ตัว การพัฒนาหรือสร้างแผนงานโครงการที่มีประสิทธิภาพได้แก่การสร้างฐานข้อมูลที่ดีในท้องถิ่น โดยเฉพาะในฐานข้อมูลที่มี โครงสร้างดีและนำใช้ข้อมูลดังกล่าวในการสร้างกลุ่มที่แข็งแรงสำหรับการวางแผนในระดับนี้ ดำเนินการประชุมเพื่อทราบความต้องการและประยุกต์ใช้งานระบบท้องทุ่งไทยร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ ของสำนักงาน อบต. ทำการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบท้องทุ่งไทยเพื่อทดสอบการใช้งานระบบในสำนักงาน อบต. และได้ทำการติดตั้งระบบในเครื่องคอมพิวเตอร์ของชาวบ้านในหมู่ 2 บ้านป่าไผ่ จำนวน 3 เครื่องเพื่อเสริมการใช้งาน ของผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และกลุ่มกิจกรรมอาชีพของหมู่บ้าน ด้วยความร่วมมือของ อบต. และเยาวชนในตำบลได้ มีการนำเข้าข้อมูลสมาชิกครัวเรือนทั้งตำบล โดยสามารถนำเข้าข้อมูลครัวเรือนทั้งหมดในเดือนพฤศจิกายน 2548 แต่ยังไม่ มีข้อมูลการย้ายเข้า-ออก การเกิดและการตายของประชากร พัฒนาการนำใช้ข้อมูลและระบบท้องทุ่งไทยในระดับตำบลเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนตาม ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและของท้องถิ่น โดยพัฒนาระบบแผนงานโครงการของ อบต. ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ รัฐบาล และมีความสอดคล้องในด้านเป้าหมาย กิจกรรม และการติดตามผล พร้อมทั้งออกแบบให้สามารถรองรับแผนงาน โครงการที่เสนอจากระดับหมู่บ้าน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน This research project was financially funded by the Thailand Research Fund (TRF) during 2005-2007. The major aim was to adapt a web-based Decision Support System (DSS), code name “TongTungThai 2.0” to allow users to improve their planning process, based on Government Strategic plan for poverty reduction at the local level. We believe that local organizations and communities are held and link together by knowledge flow networks whether people are aware of them or not. To develop effective plan for poverty reduction is to capture local data sets and store them in a well-structured format and use them as the basis for effective teamwork and planning at the local level. Initially, stakeholder meetings were organized to assess needs and to adapt the TongTungThai system. A webserver machine was installed at the TAO office as well as at three other PC machines in Moo 2 households. Household member data was entered into the system during November 2005, however, no access to birth and death rates. Finally, a web-based system was designed and implemented to utilize the basis data set to support the TAO office’s planning process, which link with the Government strategic plan. A utility was also developed to link the planning process, according to the Community Business Act (2005), of production and service groups at the village level.

บรรณานุกรม :
อรรถชัย จินตะเวช . (2551). การประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ท้องทุ่งไทย) ในระดับ อบต..
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อรรถชัย จินตะเวช . 2551. "การประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ท้องทุ่งไทย) ในระดับ อบต.".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อรรถชัย จินตะเวช . "การประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ท้องทุ่งไทย) ในระดับ อบต.."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
อรรถชัย จินตะเวช . การประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ท้องทุ่งไทย) ในระดับ อบต.. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.