ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการสร้างและพัฒนาครูเพื่อรองรับกระบวนการเรียนรู้ ในการพัฒนาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทย : รายงานผลวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการสร้างและพัฒนาครูเพื่อรองรับกระบวนการเรียนรู้ ในการพัฒนาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทย : รายงานผลวิจัย
นักวิจัย : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , ปทีป เมธาคุณวุฒิ , สุลักษณ์ ศรีบุรี
คำค้น : ครู , ปัญญา , การเรียนรู้
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12115
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แนวคิดการผลิตและการพัฒนาครูเพื่อการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทย -- การพัฒนาปัญญาเกิดจากการพัฒนา 3 ระดับ -- การสร้างครูเพื่อพัฒนาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทย -- คุณลักษณะของครูตามมิติการสร้างครู -- การจำแนกรูปแบบย่อยการผลิตและการพัฒนาครูเพื่อการเรียนรู้ ด้วยการพัฒนาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทย -- โครงสร้างหลักสูตรการผลิตครูระดับปริญญาตรีเพื่อการเรียนรู้ ด้วยการพัฒนาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทย -- สัดส่วนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในชั้นปีที่ 5 ของนักศึกษาครู -- บทบาทหน้าที่ของครูในโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน -- ยุทธศาสตร์ปัญจศิลาเพื่อการผลิตและพัฒนาครู

วิเคราะห์หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทย และพัฒนารูปแบบการผลิตครูในระดับปริญญาตรีและพัฒนาครูประจำการเพื่อรองรับกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทย ซึ่งหมายถึง กรอบวิธีคิดในการดำรงชีวิตของคนไทยที่อยู่บนฐาน 3 ประการในสภาพสังคมไทยคือ พระพุทธศาสนา มีหลักธรรมที่เน้นกระบวนการพัฒนาปัญญาภายในบุคคล สังคมเกษตรกรรมและเศรษฐกิจพอเพียง โดยการยึดหลักการพึ่งพาตนเอง งานวิจัยนี้เน้นการวิเคราะห์เอกสารแล้วสังเคราะห์กับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัยเสนอรูปแบบการผลิตและพัฒนาครูบนพื้นฐานของแนวคิดไทยที่บูรณาการ 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 พุทธศาสนา สร้างปัญญา และการครองตน ที่ใช้เป็นหลักในการคิด การกระทำ และพัฒนาคุณภาพชีวิต มิติที่ 2 สังคมเกษตรกรรม รวมทั้งธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมไทย ในการดำรงชีวิตของคนไทย มิติที่ 3 บริบทของชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำรงเลี้ยงตนเอง สร้างรายได้และปฏิบัติตน มิติที่ 4 การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นความสมดุลในการใช้เทคโนโลยี ภูมิปัญญาไทย ในการดำรงชีวิตและนำไปสู่การเรียนการสอน ในรูปแบบได้เสนอคุณลักษณะของครูตามมิติการสร้างครูและสภาพการเรียนรู้ที่ครู พ่อ แม่ นักเรียน ร่วมกันสร้างสรรค์การเรียนรู้ โดยมีการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างพ่อ แม่ นักเรียนและครู และครูสู่นักเรียนและพ่อแม่ รวมทั้งความรู้จากโลกแห่งความเป็นจริง จากคน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม รูปแบบนี้จะต้องให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมซึ่งมี 3 รูปแบบ ได้แก่รูปแบบที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมและชีวิตของกรุงเทพมหานคร ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมและชีวิตเมืองต่างจังหวัด และที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมและชีวิตของชนบทต่างจังหวัด สุดท้ายงานวิจัยเสนอแนะชุดการสอนและรายวิชาต่างๆ เพื่อการนำไปใช้และยุทธศาสตร์ปัญจศิลา

บรรณานุกรม :
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , ปทีป เมธาคุณวุฒิ , สุลักษณ์ ศรีบุรี . (2550). การพัฒนารูปแบบการสร้างและพัฒนาครูเพื่อรองรับกระบวนการเรียนรู้ ในการพัฒนาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทย : รายงานผลวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , ปทีป เมธาคุณวุฒิ , สุลักษณ์ ศรีบุรี . 2550. "การพัฒนารูปแบบการสร้างและพัฒนาครูเพื่อรองรับกระบวนการเรียนรู้ ในการพัฒนาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทย : รายงานผลวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , ปทีป เมธาคุณวุฒิ , สุลักษณ์ ศรีบุรี . "การพัฒนารูปแบบการสร้างและพัฒนาครูเพื่อรองรับกระบวนการเรียนรู้ ในการพัฒนาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทย : รายงานผลวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , ปทีป เมธาคุณวุฒิ , สุลักษณ์ ศรีบุรี . การพัฒนารูปแบบการสร้างและพัฒนาครูเพื่อรองรับกระบวนการเรียนรู้ ในการพัฒนาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทย : รายงานผลวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.