ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสมรรถนะและแบบจำลองคณิตศาสตร์ของเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จดีเซลของรถบรรทุกขนาดเล็ก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสมรรถนะและแบบจำลองคณิตศาสตร์ของเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จดีเซลของรถบรรทุกขนาดเล็ก
นักวิจัย : เกียรติศักดิ์ ไขโพธิ์
คำค้น : แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ , รถบรรทุก , ก๊าซ (ท่อไอเสีย) , เครื่องยนต์ดีเซล , เทอร์โบชาร์จ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พูลพร แสงบางปลา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9746394967 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12104
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

วิทยานิพนธ์นี้ได้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาและพัฒนาโปรแกรม Filling and Emptying จาก University of Manchester Institute of Science and Technology ซึ่งเป็นโปรแกรมแบบจำลองคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการหาสมรรถนะ และสภาวะภายในกระบอกสูบและแมนิโฟลด์ของเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จดีเซล มาประยุกต์ใช้กับเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จดีเซลสำหรับรถบรรทุกขนาดเล็ก ในงานวิจัยนี้ได้มีการทดสอบ 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 คือการทดสอบเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จดีเซลบนเอนจินไดนาโมมิเตอร์ เพื่อหาค่าสมรรถนะและค่าควันดำ โดยนำผลจากการวัดค่าควันดำ จากการทดสอบเครื่องยนต์ มาหาสหสัมพันธ์ของค่าควันดำ (Smoke Correlation) โดยใช้ระเบียบวิธีการถดถอยแบบหลายเชิง การทดสอบในส่วนที่ 2 คือ การทดสอบเทอร์โบชาร์จเจอร์ โดยจะนำผลที่ได้จากการทดสอบมาเป็นข้อมูลป้อนเข้าให้กับโปรแกรม Filling and Emptying ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบค่าการทำนายสมรรถนะจากโปรแกรมแบบจำลองกับค่าการทดสอบเป็นดังนี้ ที่ภาระ 100% ของอัตราส่วนการบริโภคอากาศต่อเชื้อเพลิงมีค่า COD (Coefficient of Determination) = 0.809, อัตราการบริโภคเชื้อเพลิงจำเพาะมีค่า COD = 0.861, กำลังเบรก มีค่า COD = 0.832, ความดันประสิทธิผลเฉลี่ยเบรก มีค่า COD = 0.774 และการบริโภคเชื้อเพลิง มีค่า COD = 0.912 ที่ภาระ 100% การเปรียบเทียบค่าควันดำ จากการวัดจริงกับค่าที่คำนวณจากสมการโดยใช้ข้อมูลสมรรถนะจากการทดสอบเครื่องยนต์ มีค่า COD = 0.817 และค่าจากการวัดจริง กับค่าคำนวณจากสมการโดยใช้ข้อมูลสมรรถนะจากโปรแกรมแบบจำลอง มีค่า COD = 0.735

บรรณานุกรม :
เกียรติศักดิ์ ไขโพธิ์ . (2541). การศึกษาสมรรถนะและแบบจำลองคณิตศาสตร์ของเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จดีเซลของรถบรรทุกขนาดเล็ก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกียรติศักดิ์ ไขโพธิ์ . 2541. "การศึกษาสมรรถนะและแบบจำลองคณิตศาสตร์ของเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จดีเซลของรถบรรทุกขนาดเล็ก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกียรติศักดิ์ ไขโพธิ์ . "การศึกษาสมรรถนะและแบบจำลองคณิตศาสตร์ของเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จดีเซลของรถบรรทุกขนาดเล็ก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
เกียรติศักดิ์ ไขโพธิ์ . การศึกษาสมรรถนะและแบบจำลองคณิตศาสตร์ของเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จดีเซลของรถบรรทุกขนาดเล็ก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.