ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์และการดัดแปรทางเคมีเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรของจังหวัดน่าน ภายใต้ โครงการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์และการดัดแปรทางเคมีเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรของจังหวัดน่าน ภายใต้ โครงการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์
นักวิจัย : พาสวดี ประทีปะเสน , พันธิพา จันทวัฒน์ , ธนจันทร์ มหาวนิช , พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์ , สุชาดา จูอนุวัฒนกุล , วรินทร ชวศิริ , ศิริพัสตร์ ไชยันต์, ม.ล. , วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์ , เฟื่องฟ้า อุ่นอบ , อภิชาติ อิ่มยิ้ม , พุทธรักษา วรานุศุภากุล , ลักษณา ดูบาส
คำค้น : การแปรรูปผลิตผลเกษตร -- ไทย -- น่าน , ผลิตผลเกษตร -- ไทย -- น่าน , การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์ , ของเสียทางการเกษตร -- ไทย -- น่าน , การพัฒนาแบบยั่งยืน -- ไทย -- น่าน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12038
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการย่อยที่ 1 การวิเคราะห์กรดอะมิโนและโปรตีนในพืชเกษตรกรรมของจังหวัดน่าน -- โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาสมบัติเป็นสารกันหือจากพืชท้องถิ่นของจังหวัดน่าน -- โครงการย่อยที่ 3 การสกัดและการดัดแปรโปรตีนจากพืชเกษตรกรรมของจังหวัดน่าน เพื่อใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม -- โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรของจังหวัดน่าน

บรรณานุกรม :
พาสวดี ประทีปะเสน , พันธิพา จันทวัฒน์ , ธนจันทร์ มหาวนิช , พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์ , สุชาดา จูอนุวัฒนกุล , วรินทร ชวศิริ , ศิริพัสตร์ ไชยันต์, ม.ล. , วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์ , เฟื่องฟ้า อุ่นอบ , อภิชาติ อิ่มยิ้ม , พุทธรักษา วรานุศุภากุล , ลักษณา ดูบาส . (2551). ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์และการดัดแปรทางเคมีเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรของจังหวัดน่าน ภายใต้ โครงการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พาสวดี ประทีปะเสน , พันธิพา จันทวัฒน์ , ธนจันทร์ มหาวนิช , พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์ , สุชาดา จูอนุวัฒนกุล , วรินทร ชวศิริ , ศิริพัสตร์ ไชยันต์, ม.ล. , วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์ , เฟื่องฟ้า อุ่นอบ , อภิชาติ อิ่มยิ้ม , พุทธรักษา วรานุศุภากุล , ลักษณา ดูบาส . 2551. "ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์และการดัดแปรทางเคมีเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรของจังหวัดน่าน ภายใต้ โครงการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พาสวดี ประทีปะเสน , พันธิพา จันทวัฒน์ , ธนจันทร์ มหาวนิช , พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์ , สุชาดา จูอนุวัฒนกุล , วรินทร ชวศิริ , ศิริพัสตร์ ไชยันต์, ม.ล. , วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์ , เฟื่องฟ้า อุ่นอบ , อภิชาติ อิ่มยิ้ม , พุทธรักษา วรานุศุภากุล , ลักษณา ดูบาส . "ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์และการดัดแปรทางเคมีเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรของจังหวัดน่าน ภายใต้ โครงการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
พาสวดี ประทีปะเสน , พันธิพา จันทวัฒน์ , ธนจันทร์ มหาวนิช , พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์ , สุชาดา จูอนุวัฒนกุล , วรินทร ชวศิริ , ศิริพัสตร์ ไชยันต์, ม.ล. , วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์ , เฟื่องฟ้า อุ่นอบ , อภิชาติ อิ่มยิ้ม , พุทธรักษา วรานุศุภากุล , ลักษณา ดูบาส . ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์และการดัดแปรทางเคมีเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรของจังหวัดน่าน ภายใต้ โครงการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.