ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบวิกฤตการณ์เศรษฐกิจต่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มแมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบวิกฤตการณ์เศรษฐกิจต่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มแมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป
นักวิจัย : ไชยยง รัตนอังกูร
คำค้น : แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป , สื่อสิ่งพิมพ์ , วิกฤตการณ์การเงิน -- ไทย , ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดรุณี หิรัญรักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743374934 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11949
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)-- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

ศึกษาลักษณะการขยาย ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของกลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์ ท่ามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลต่อการปรับตัวโดยศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มแมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป ด้วยการศึกษาจากข้อมูลการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และจากเอกสารต่างๆ ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์นั้น เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรโดยมีพื้นฐานจากนิตยสารธุรกิจรายเดือน คือ นิตยสารผู้จัดการ ที่ผู้ผลิตมีความถนัดในการนำเสนอเนื้อหา ที่เจาะลึกด้านข่าวการจัดการและธุรกิจ ความสำเร็จจากนิตยสารเล่มแรก ทำให้เกิดการสื่อสิ่งพิมพ์ฉบับอื่นๆ ตามมา พร้อมทั้งเกิดการขยายองค์กร โดยลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์ เพื่อมุ่งสร้างองค์กรสื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจร ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในยุคนั้นมีการขยายตัวในอัตราสูง ก่อให้เกิดโอกาสการลงทุนอย่างกว้างขวาง จึงได้ขยายตัวไปยังธุรกิจอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้ การขยายตัวของกลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์นี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบต่อโครงสร้างองค์กร เนื่องจากไม่สามารถพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพได้ทันกับการขยายตัว ภายในองค์กรมีปัญหาหลายด้าน อาทิ ด้านเงินทุน ด้านความคิดเห็น ดังนั้นเมื่อเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ บริษัทจึงได้รับผลกระทบ เกิดภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้บริษัทต้องปรับตัวโดยการลดต้นทุน และลดขนาดองค์กรลง พร้อมกับปิดกิจการบางกิจการทั้งในและต่างประเทศ ปิดกิจการด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศจากจำนวนประมาณ 30 ฉบับ เหลือสิ่งพิมพ์หลักเพียง 3 ฉบับคือ นิตยสารผู้จัดการ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน พร้อมทั้งลดจำนวนพนักงาน และได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอฟื้นฟูกิจการ พร้อมทั้งปรับโครงสร้างองค์กร และเนื้อหา เพื่อฟื้นฟูฐานผู้อ่าน จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยภายในและภายนอกล้วนแต่มีผลกระทบ และนำไปสู่การปรับตัวของธุรกิจสิ่งพิมพ์ของกลุ่มแมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป ทั้งนี้ หากพิจารณาจากลำดับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการขยาย และการดำเนินงานของบริษัทจะพบว่าปัจจัยภายใน เป็นปัจจัยสร้างผลกระทบในช่วงแรก ส่วนปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่เข้ามามีผลกระทบมากขึ้น ทำให้บริษัทเร่งปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งปรับลดขนาดองค์กร โดยมีปัจจัยหลักสำคัญที่ทำให้บริษัทต้องปรับตัวนั้นประกอบด้วย ทุนประกอบการ องค์กร ผู้บริหาร การบริหาร ภาวะเศรษฐกิจ และการโฆษณา

บรรณานุกรม :
ไชยยง รัตนอังกูร . (2542). ผลกระทบวิกฤตการณ์เศรษฐกิจต่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มแมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไชยยง รัตนอังกูร . 2542. "ผลกระทบวิกฤตการณ์เศรษฐกิจต่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มแมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไชยยง รัตนอังกูร . "ผลกระทบวิกฤตการณ์เศรษฐกิจต่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มแมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ไชยยง รัตนอังกูร . ผลกระทบวิกฤตการณ์เศรษฐกิจต่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มแมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.