ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ราในการควบคุมปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลศัตรูข้าว Nilaparvata lugens

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ราในการควบคุมปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลศัตรูข้าว Nilaparvata lugens
นักวิจัย : นฤมล ศุภวนานุสรณ์
คำค้น : ข้าว -- โรคและศัตรูพืช , เชื้อราในการเกษตร , เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรุณี จันทรสนิท , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746354647 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11922
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

เชื้อราจำนวน 15 สกุล แยกได้จากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่เป็นโรค ซึ่งรวบรวมจากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เมื่อทดสอบเชื้อราที่พบบ่อยครั้งและ/หรือเชื้อราที่มีรายงานว่าเป็นเชื้อราสาเหตุโรคของแมลง จากผลการทดลองพบว่าเชื้อรา Metarhizium flavoviride 1 สายพันธุ์ และเชื้อรา Paecilomyces fumosoroseus 1 สายพันธุ์ ทำให้อัตราการตายสะสมของแมลงสูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อทดสอบความสามารถในการก่อให้เกิดโรคต่อแมลงในการทดสอบระดับขยายขนาดหน่วยทดลอง พบว่ามีเพียงเชื้อ P. fumosoroseus เท่านั้นที่มีแนวโน้มที่ดีในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หลังจากฉีดพ่นเชื้อรา 7 วัน การศึกษาการเจริญเติบโตและการสร้างสปอร์ของเชื้อราสาเหตุโรค 5 สายพันธุ์ ได้แก่ Metarhizium flavoviride 3 สายพันธุ์ P; fumosoroseus และ V. lecanii ชนิดละ 1 สายพันธุ์ ในอาหารเลี้ยงเชื้อ 3 สูตร คือ patoto sucrose agar (PSA) potato sucrose agar ที่เติม peptone 1% (PSA+P) และ Sabouraud sucrose agar (SSA) พบว่าอาหารเลี้ยงเชื้อสูตร PSA+P และ SSA ซึ่งมี peptone เป็นองค์ประกอบ มีผลในการส่งเสริมการเจริญของเชื้อรา M. flavoviride ทั้ง 3 สายพันธุ์ แต่ไม่มีผลต่ออัตราการสร้างสปอร์ ในขณะที่เชื้อรา P. fumosoroseus และ V. lecanii นั้นมีอัตราการเจริญเติบโตและการสร้างสปอร์ไม่มีความแตกต่างกันในอาหารทั้ง 3 ชนิด

บรรณานุกรม :
นฤมล ศุภวนานุสรณ์ . (2539). การใช้ราในการควบคุมปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลศัตรูข้าว Nilaparvata lugens.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นฤมล ศุภวนานุสรณ์ . 2539. "การใช้ราในการควบคุมปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลศัตรูข้าว Nilaparvata lugens".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นฤมล ศุภวนานุสรณ์ . "การใช้ราในการควบคุมปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลศัตรูข้าว Nilaparvata lugens."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
นฤมล ศุภวนานุสรณ์ . การใช้ราในการควบคุมปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลศัตรูข้าว Nilaparvata lugens. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.