ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแยกตัวอักษรจากลายมือเขียนภาษาไทยที่เป็นคำ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแยกตัวอักษรจากลายมือเขียนภาษาไทยที่เป็นคำ
นักวิจัย : กรรณทิพย์ กิรติรัตนพฤกษ์
คำค้น : ภาษาไทย -- ไวยากรณ์ , การรู้จำรูปแบบ , การรู้จำอักขระ (คอมพิวเตอร์) , การวิเคราะห์ข้อมูลภาพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมชาย จิตะพันธ์กุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740304125 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11750
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

สร้างกระบวนการตัดแยกตัวอักษรลายมือเขียนภาษาไทย โดยใช้วิธีการแยกตัวอักษรด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงภาพ (Image based or dissection) ร่วมกับความรู้ฮิวริสติคซึ่งได้จากการวิเคราะห์โครงสร้างตัวอักษรภาษาไทย มาใช้ในการตรวจสอบบริเวณการติดกันของตัวอักษร เพื่อหาแนวทางการแยกการติดกันของตัวอักษร (Segmentation Path) ที่เหมาะสม ผลการทดสอบกระทำบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ที่ใช้หน่วยประมวลผลการเป็นเพนเทียมความเร็ว 733 เมกะเฮิรตซ์ และมีหน่วยความจำแรม 128 เมกะไบต์ ฐานข้อมูลภาพคำที่ใช้ทดสอบจำนวน 1,539 คำ ประกอบด้วยตัวอักษรจำนวน 12,117 ตัว แบ่งออกเป็น ข้อมูลภาพคำที่มีแต่ตัวอักษรเดี่ยวจำนวน 191 คำ ข้อมูลภาพคำที่มีเฉพาะการติดกันของตัวอักษรในแนวระดับจำนวน 846 คำ ข้อมูลภาพคำที่มีเฉพาะการติดกันของตัวอักษรต่างระดับจำนวน 277 คำ และข้อมูลภาพคำที่มีการติดกันของตัวอักษรทั้งในแนวระดับและต่างระดับจำนวน 225 คำ อัตราความถูกต้องของตัวอักษรที่ได้จากการตัดแยก 84.71%

บรรณานุกรม :
กรรณทิพย์ กิรติรัตนพฤกษ์ . (2544). การแยกตัวอักษรจากลายมือเขียนภาษาไทยที่เป็นคำ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรรณทิพย์ กิรติรัตนพฤกษ์ . 2544. "การแยกตัวอักษรจากลายมือเขียนภาษาไทยที่เป็นคำ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรรณทิพย์ กิรติรัตนพฤกษ์ . "การแยกตัวอักษรจากลายมือเขียนภาษาไทยที่เป็นคำ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
กรรณทิพย์ กิรติรัตนพฤกษ์ . การแยกตัวอักษรจากลายมือเขียนภาษาไทยที่เป็นคำ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.