ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวัดเพื่อประเมินค่าบริเวณส่วนหลังด้านข้างของกระดูกสันหลังส่วนคอสำหรับการใส่สกรูยึดในคนไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวัดเพื่อประเมินค่าบริเวณส่วนหลังด้านข้างของกระดูกสันหลังส่วนคอสำหรับการใส่สกรูยึดในคนไทย
นักวิจัย : ศศิศ สินกีรติโรจไพศาล
คำค้น : กระดูกสันหลังส่วนคอ , คอ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์ , วิไล ชินธเนศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743461345 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11747
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การศึกษาครั้งนี้เพื่อหาค่าที่ปลอดภัยในการใส่ posterior lateral mass screw ในกระดูกสันหลังส่วนคอ C3 ถึง C7 ในคนไทย วัตถุประสงค์เพื่อหาค่าระยะทางและค่ามุมมาประเมินการใส่สกรู วิธีการ ศึกษาจากกระดูกสันหลังส่วนคอระดับ C3-C7 ซึ่งมีความสมบูรณ์จำนวน 50 ตัวอย่างวัดทั้งซ้ายขวาแยกศึกษาในเพศชายและเพศหญิง โดยวัดหาระยะทางจุดกึ่งกลางของ posterior lateral mass (D4) แล้วนำมาเป็นจุดอ้างอิงหาระยะจากจุดกึ่งกลางของ posterior lateral mass ถึงขอบด้านหลังของ transverse foramens (D2) และขอบหลัง intervertebral foramens (D3) และวัดค่ามุมระหว่างเส้น paasagital plane ที่ลากผ่านจุดกึ่งกลางของ posterior lateral mass กับ lateral border ของ transverse foramens (A1) และวัดหาค่ามุมบนเฉลี่ย (A4) คือมุมเฉลี่ยระหว่างมุมของ superior articular facets (A2) และ inferior articular facets (A3) กับเส้นที่ลากจาก posterior border ของ superior articular facets ถึง inferior articular facets ค่าที่วัดได้นำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ย พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และวิเคราะห์ความเชื่อมั่นที่ 95% ผลการศึกษาพบว่ามีค่าใน 2 ลักษณะคือ ค่าที่เพิ่มขึ้นจาก C3 ถึง C7 คือค่า D4 มีค่าต่ำสุดใน C3 มีค่าเฉลี่ย 5.1 mm. ในเพศหญิงและพบว่ามีค่าสูงสุดใน C7 มีค่าเฉลี่ย 5.9 mm. ในเพศชาย 5.8 mm. ในเพศหญิง ค่า D3 มีค่าต่ำสุด ใน C3 มีค่าเฉลี่ย 11.8 mm. ในเพศชาย 10.6 mm ในเพศหญิงและพบว่ามีค่าสูงสุดใน C7 มีค่าเฉลี่ย 14.2 mm. ในเพศชาย 13.9 mm. ในเพศหญิง ค่า A1 ในแนว medial angle มีค่าต่ำสุดใน C3 มีค่าเฉลี่ย +6 องศาในเพศชาย +5.2 องศาในเพศหญิงและพบว่ามีค่าสูงสุดใน C5 มีค่าเฉลี่ย +6.3 องศาในเพศชาย +5.5 องศาในเพศหญิงในแนว lateral angle พบว่ามีค่าต่ำสุดใน C7 มีค่าเฉลี่ย -9.4 องศาในเพศชาย -8.9 องศา ในเพศหญิงและพบว่ามีค่าสูงสุดใน C6 มีค่าเฉลี่ย -6.4 องศาในเพศชาย -5.4 องศาในเพศหญิงและค่าที่ลดลงจาก C3 ถึง C7 คือ ค่า D2 มีค่าต่ำสุดในระดับ C7 มีค่าเฉลี่ย 10.2 mm. ทั้งสองเพศ และพบว่ามีค่าสูงสุดใน C3 มีค่าเฉลี่ย 11.8 mm. ในเพศชาย 11.5 mm ในเพศหญิงค่า A4 มีค่าต่ำสุดใน C7 มีค่าเฉลี่ย 10.8 องศาในเพศชาย 8.6 องศาในเพศหญิง และพบว่ามีค่าสูงสุดใน C3 มีค่าเฉลี่ย 43.9 องศาในเพศชาย 42.5 องศาในเพศหญิง ผลการศึกษาสรุปได้ว่าการใส่สกรูที่เหมาะสมใน C3 ถึง C7 ต้องใส่บริเวณจุดกึ่งกลางของ posterior lateral mass โดย C3 ถึง C5 จะใส่ สกรูในแนวตรงทำมุม 0 องศาถึงมุม medial angle +2 องศาในเพศหญิงและ +4 องศาในเพศชาย ทำมุม superior angle 31-39 องศา ในเพศหญิงและ 35-40 องศาในเพศชายใช้ความยาวของสกรูไม่เกิน 8 mm. ในเพศหญงิและไม่เกิน 9 mm. ในเพศชาย ในระดับ C6 ทำมุม lateral angle น้อยกว่า -4 องศาในเพศหญิงและน้อยกว่า -5 องศาในเพศชาย ทำมุม superior angle 23-35 องศา ในเพศหญิงและ 25-36 องศาในเพศชายใช้ความยาวของสกรูไม่เกิน 10 mm ทั้งสองเพศ ในระดับ C7 ทำมุม lateral angle น้อยกว่า -5 องศาในเพศหญิงและน้อยกว่า -6 องศาในเพศชาย ทำมุม superior angle 3-15 องศาในเพศหญิงและ 7-11 องศาในเพศชายใช้ความยาวของสกรูไม่เกิน 11 mm. ทั้งสองเพศ

บรรณานุกรม :
ศศิศ สินกีรติโรจไพศาล . (2543). การวัดเพื่อประเมินค่าบริเวณส่วนหลังด้านข้างของกระดูกสันหลังส่วนคอสำหรับการใส่สกรูยึดในคนไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศศิศ สินกีรติโรจไพศาล . 2543. "การวัดเพื่อประเมินค่าบริเวณส่วนหลังด้านข้างของกระดูกสันหลังส่วนคอสำหรับการใส่สกรูยึดในคนไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศศิศ สินกีรติโรจไพศาล . "การวัดเพื่อประเมินค่าบริเวณส่วนหลังด้านข้างของกระดูกสันหลังส่วนคอสำหรับการใส่สกรูยึดในคนไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ศศิศ สินกีรติโรจไพศาล . การวัดเพื่อประเมินค่าบริเวณส่วนหลังด้านข้างของกระดูกสันหลังส่วนคอสำหรับการใส่สกรูยึดในคนไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.