ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นของจังหวัดน่าน ในโครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นของจังหวัดน่าน ในโครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
นักวิจัย : วรภา คงเป็นสุข , พันธิพา จันทวัฒน์ , สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์ , สุเมธ ตันตระเธียร , อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ , ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล , อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์
คำค้น : ผลิตภัณฑ์อาหาร -- ไทย -- น่าน , อาหารแปรรูป -- ไทย -- น่าน , อาหาร -- การเก็บและรักษา , ผลิตภัณฑ์ใหม่ -- ไทย -- น่าน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11721
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชุบจากถั่วมะแฮะ Cakanus cajan millsp / พันธิพา จันทวัฒน์ และคณะ -- การพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดพื้นบ้านอบแห้งของจังหวัดน่าน / ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล, วรภา คงเป็นสุข -- การพัฒนาอุปกรณ์แยกดินและทรายออกจากสาหร่ายไก / อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์, พันธิพา จันทวัฒน์ -- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาข้าวหอมมะลิใบหม่อน Morus alba Linn / อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ และคณะ -- การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากข้าวโพด / สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์, สุเมธ ตันตระเธียร -- มอยส์เจอร์ซอร์พชันไอโซเธอร์มของผงสาหร่ายไกปรุงรสโรยข้าว / อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์, ชาลิดา บรมพิชัยชาติกุล, วรภา คงเป็นสุข

บรรณานุกรม :
วรภา คงเป็นสุข , พันธิพา จันทวัฒน์ , สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์ , สุเมธ ตันตระเธียร , อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ , ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล , อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์ . (2549). โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นของจังหวัดน่าน ในโครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรภา คงเป็นสุข , พันธิพา จันทวัฒน์ , สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์ , สุเมธ ตันตระเธียร , อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ , ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล , อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์ . 2549. "โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นของจังหวัดน่าน ในโครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรภา คงเป็นสุข , พันธิพา จันทวัฒน์ , สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์ , สุเมธ ตันตระเธียร , อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ , ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล , อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์ . "โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นของจังหวัดน่าน ในโครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
วรภา คงเป็นสุข , พันธิพา จันทวัฒน์ , สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์ , สุเมธ ตันตระเธียร , อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ , ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล , อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์ . โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นของจังหวัดน่าน ในโครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.