ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานต่อพฤติกรรมการซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานต่อพฤติกรรมการซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
นักวิจัย : ชเนตตี ลือเปี่ยม
คำค้น : การสื่อสารทางการตลาด , เกษตรกร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิฏราธร จิรประวัติ, ม.ล. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741702612 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11654
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงสำรวจเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของสินค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (2) ความสัมพันธ์ระหว่างการตระหนักรู้กับทัศนคติที่เกษตรกรมีต่อเครื่องมือการ สื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (3) ความสัมพันธ์ระหว่างการตระหนักรู้ที่เกษตรกรมีต่อเครื่องมือการสื่อสารการ ตลาดแบบผสมผสานของปัจจัยการผลิตทางการเกษตรกับพฤติกรรมการซื้อของเกษตรกร (4) ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่เกษตรกรมีต่อเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบ ผสมผสานของปัจจัยการผลิตทางการเกษตรกับพฤติกรรมการซื้อของเกษตรกร (5) ความสัมพันธ์ระหว่างการตระหนักรู้และทัศนคติที่เกษตรกรมีต่อเครื่องมือการ สื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กับพฤติกรรมการซื้อของเกษตรกร โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และใช้แบบสอบถามเก็บ ข้อมูลจากเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยเคมี อายุ 25-44 ปี ที่อยู่ในภาคกลาง โดยใช้วิธี Purposive Sampling ในการเลือกพื้นที่เพื่อสุ่มตัวอย่าง จากนั้นใช้วิธี Quota Sampling ในการกำหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละพื้นที่ และใช้วิธี Convenient Sampling ในการสุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า การตระหนักรู้ของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ในทางเดียวกันกับทัศนคติที่มีต่อ การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของปัจจัยการผลิตทางการเกษตร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และการตระหนักรู้ของผู้บริโภคต่อการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบ ผสมผสานกับพฤติกรรมการบริโภคต่อตราสินค้าของปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมีความ สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ รวมทั้งทัศนคติของผู้บริโภคต่อการใช้เครื่องมือการ สื่อสารการตลาดแบบผสมผสานก็มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคต่อตราสินค้าของปัจจัยการผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้พบว่าการตระหนักรู้และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้เครื่อง มือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรม การบริโภคต่อตราสินค้าของปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เช่นเดียวกัน

บรรณานุกรม :
ชเนตตี ลือเปี่ยม . (2544). ประสิทธิผลของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานต่อพฤติกรรมการซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชเนตตี ลือเปี่ยม . 2544. "ประสิทธิผลของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานต่อพฤติกรรมการซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชเนตตี ลือเปี่ยม . "ประสิทธิผลของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานต่อพฤติกรรมการซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ชเนตตี ลือเปี่ยม . ประสิทธิผลของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานต่อพฤติกรรมการซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.