ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ การออกแบบการประเมินและเปรียบเทียบราคาของระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบต่างๆกัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ การออกแบบการประเมินและเปรียบเทียบราคาของระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบต่างๆกัน
นักวิจัย : ธนพัฒน์ โปรียานนท์
คำค้น : ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา , น้ำเสีย -- การบำบัด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชวลิต รัตนธรรมสกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741705743 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11675
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

งานศึกษาชิ้นนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาวิชวลเบสิก เพื่อใช้ในงานวิเคราะห์ ออกแบบ ประเมินและเปรียบเทียบราคาค่าใช้จ่ายต่างๆ ในเบื้องต้นของระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ โดยแบ่งโครงสร้างของโปรแกรมออกเป็น 8 ส่วนหลักคือ หน้าจอหลักรวม การคำนวณสมดุลอัตราการไหลและมวลสาร การคำนวณออกแบบ การจัดวางผังโรงบำบัดน้ำเสีย การพิจารณาทางชลศาสตร์ การประเมินราคา การเปรียบเทียบราคาและการวิเคราะห์โรงบำบัดน้ำเสีย สำหรับในส่วนของการคำนวณออกแบบนั้น โดยโปรแกรมจะประกอบไปด้วยกระบวนการบำบัดน้ำเสียต่างๆ ให้เลือกใช้ได้ ดังนี้ ถังดักกรวดทรายหรือกริต ถังปรับเสมอหรือถังปรับดุล ถังตกตะกอนขั้นต้น กระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ ถังทำใสหรือถังตกตะกอนขั้นสอง สระเติมอากาศ บ่อปรับเสถียรน้ำเสีย (บ่อแฟคัลเททีฟ บ่อเหม็น บ่อบ่ม) การฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน การฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซน การฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ต กระบวนการย่อยแบบไร้อากาศ ลานตากสลัดจ์ ระบบเครื่องอัดกรอง สายพานรีดน้ำ ระบบโปรยกรอง ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ การย่อยแบบใช้อากาศ ถังกรองไร้อากาศ กระบวนการสัมผัสแอนเอโรบิก ถังปฏิกิริยาฟลูอิดไดซ์ การแปรสภาพแอมโมเนียด้วยการไนตริฟิเคชันทางชีวภาพชนิดการเติบโตแบบแขวนลอย (การคาร์บอนออกซิเดชันและไนตริฟิเคชันแบบขั้นเดียว การไนตริฟิเคชันแบบแยก) การแปรสภาพแอมโมเนียด้วยการไนตริฟิเคชันทางชีวภาพชนิดการเติบโตแบบเกาะติด (ระบบโปรยกรองแบบแยก ระบบโปรยกรองแบบขั้นเดียว การไนตริฟิเคชันแบบรวมของระบบแผ่นหมุนชีวภาพ การไนตริฟิเคชันแบบแยกของระบบแผ่นหมุนชีวภาพ) การกำจัดฟอสฟอรัสโดยวิธีทางชีวภาพ การกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสโดยวิธีการทางชีวภาพ ถังทำข้นแรงโน้มถ่วง การลอยตัวด้วยอากาศละลาย (ดีเอเอฟ) ซึ่งจะเป็นการช่วยวิศวกรในการออกแบบกระบวนการบำบัดน้ำเสียต่างๆ ให้เหมาะสมถูกต้อง ในระยะเวลาอันสั้น และสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ จนกว่าจะได้ผลลัพธ์เป็นที่พอใจ ได้อย่างรวดเร็ว การนำเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ทำการประมาณและเปรียบเทียบราคาเบื้องต้นนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งในแง่ทุ่นแรงวิศวกรในการออกแบบ ช่วยในการป้องกันความผิดพลาดของผลลัพธ์ในการคำนวณออกแบบ อันเนื่องมาจากการคำนวณด้วยมือ และยังช่วยวิศวกรสรุปในการเลือกกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมในแง่เศรษฐศาสตร์

บรรณานุกรม :
ธนพัฒน์ โปรียานนท์ . (2544). การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ การออกแบบการประเมินและเปรียบเทียบราคาของระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบต่างๆกัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนพัฒน์ โปรียานนท์ . 2544. "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ การออกแบบการประเมินและเปรียบเทียบราคาของระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบต่างๆกัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนพัฒน์ โปรียานนท์ . "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ การออกแบบการประเมินและเปรียบเทียบราคาของระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบต่างๆกัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ธนพัฒน์ โปรียานนท์ . การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ การออกแบบการประเมินและเปรียบเทียบราคาของระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบต่างๆกัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.