ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ในระดับความนิยมมาก สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ในระดับความนิยมมาก สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์
คำค้น : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) , โรงเรียนสตรีวิทยา , โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม , โรงเรียนหอวัง , โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย , โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา , โรงเรียนศึกษานารี , โรงเรียนทวีธาภิเศก , โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี , โรงเรียนสตรีวัดระฆัง , โรงเรียนมัธยมศึกษา -- การบริหาร , การศึกษาขั้นมัธยม --ไทย -- กรุงเทพฯ , โรงเรียนมัธยมศึกษา --ไทย -- กรุงเทพฯ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุทัย บุญประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746359762 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11633
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

ศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่อยู่ในระดับความนิยมมาก สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1. โรงเรียนส่วนใหญ่แบ่งงานออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายบริการ แต่แบ่งงานในโครงสร้างแตกต่างกัน โดยจัดตามนโยบายของผู้บริหารโรงเรียน 2. งานที่โรงเรียนให้ความสำคัญมาก คือ งานวิชาการ รองลงมาคือ งานธุรการ งานปกครองนักเรียน งานบริการ งานการบริหารอาคารสถานที่ และน้อยที่สุดคือ งานโรงเรียนกับชุมชน 3. ในงานกลุ่มการบริหารทั่วไป โรงเรียนแบ่งงานให้กับผู้ช่วยผู้อำนวยการทุกฝ่ายดูแล ส่วนงานโรงเรียนกับชุมชน และงานการบริหารอาคารสถานที่ โรงเรียนส่วนใหญ่ยังคงให้ฝ่ายบริการดูแล 4. ปัญหาสำคัญๆ ของงานการบริหารทั่วไปที่พบมากที่สุดคือ การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศล่าช้า ปัญหาของงานธุรการ คือ ครู อาจารย์ยังไม่เข้าใจระเบียบงานธุรการ ปัญหาของงานวิชาการ คือ ครู อาจารย์ยังไม่ปรับกระบวนการสอนให้ทันสมัย ปัญหาของงานปกครองนักเรียน คือ ครู อาจารย์ไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น ปัญหาของงานบริการ คือ ห้องน้ำและห้องเรียนไม่สะอาด ปัญหาของงานโรงเรียนกับชุมชน คือ ครู อาจารย์ไม่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน

บรรณานุกรม :
ยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์ . (2539). การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ในระดับความนิยมมาก สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์ . 2539. "การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ในระดับความนิยมมาก สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์ . "การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ในระดับความนิยมมาก สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
ยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์ . การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ในระดับความนิยมมาก สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.