ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการจัดค่ายพักแรมในสถาบันผลิตครูพลศึกษาในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดค่ายพักแรมในสถาบันผลิตครูพลศึกษาในประเทศไทย
นักวิจัย : ภูสิทธิ์ ประยูรอนุเทพ
คำค้น : ค่ายพักแรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมบัติ กาญจนกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746372122 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11627
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาขั้นตอนการจัดค่ายพักแรมในสถาบันผลิตครูพลศึกษาในประเทศไทย โดยใช้เทคนิควิธีวิจัยแบบ EDFR ได้คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดค่ายพักแรม ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 20 ท่าน ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ด้วยตนเองในรอบแรก และใช้แบบสอบถามที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามโดยการหาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ โดยกำหนดว่าข้อความที่นำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดค่ายพักแรม ต้องมีค่ามัธยฐานเท่ากับหรือมากกว่า 3.50 และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เท่ากับหรือน้อยกว่า 1.50 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 1. ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันเกี่ยวกับขั้นตอนของการจัดค่ายพักแรม 150 ข้อ จากจำนวนข้อคำถามทั้งสิ้น 164 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 91.46 2. ขั้นตอนในภาพรวมของการจัดค่ายพักแรมในสถาบันผลิตครูพลศึกษาในประเทศไทย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การเตรียมการก่อนการจัดค่ายพักแรม ประกอบด้วย การเตรียมการด้านเอกสาร สถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ กิจกรรม งบประมาณ พาหนะ และการรักษาความปลอดภัย (2) การดำเนินการระหว่างการอยู่ค่ายพักแรม ประกอบด้วย ระยะเวลาการอยู่ค่าย พิธีเปิด การสร้างค่ายและสุขาภิบาลในค่าย กิจกรรมประจำวัน กิจกรรมในค่าย กิจกรรมนอกค่าย การประเมินผลกิจกรรม การประเมินผลการจัดค่ายและพิธีเปิด (3) การกำกับติดตามหลังการอยู่ค่ายพักแรม ประกอบด้วยการติดตามผลระยะสั้น (ก่อนจบการศึกษา) และการติดตามผลระยะยาว (หลังจบการศึกษา) (4) กระบวนการพัฒนาการจัดค่ายพักแรม ประกอบด้วยการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์อุปสรรคปัญหาและแนวทางแก้ไข การเผยแพร่ผลงาน การประชุมระหว่างสถาบันและการพัฒนาการจัดค่ายพักแรม 3. ขั้นตอนต่างๆ ดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองผล โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดค่ายพักแรม จำนวน 5 ท่าน ผลการตรวจสอบและรับรองผล อยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 5.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เท่ากับ 0.05

บรรณานุกรม :
ภูสิทธิ์ ประยูรอนุเทพ . (2540). การศึกษาการจัดค่ายพักแรมในสถาบันผลิตครูพลศึกษาในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภูสิทธิ์ ประยูรอนุเทพ . 2540. "การศึกษาการจัดค่ายพักแรมในสถาบันผลิตครูพลศึกษาในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภูสิทธิ์ ประยูรอนุเทพ . "การศึกษาการจัดค่ายพักแรมในสถาบันผลิตครูพลศึกษาในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
ภูสิทธิ์ ประยูรอนุเทพ . การศึกษาการจัดค่ายพักแรมในสถาบันผลิตครูพลศึกษาในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.