ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบภาษิตคำพังเพยจีนกับสำนวน-ภาษิตไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบภาษิตคำพังเพยจีนกับสำนวน-ภาษิตไทย
นักวิจัย : กรรณิการ์ โกวิทกุล
คำค้น : สุภาษิตและคำพังเพยจีน , ภาษาไทย -- สำนวนโวหาร , ภาษาจีน -- สำนวนโวหาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740304958 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11626
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ศึกษาลักษณะทั่วไปของภาษิต-คำพังเพยจีน ลักษณะเด่นทางด้านการใช้ภาษาตลอดจนการจัดหมวดหมู่ และเปรียบเทียบถึงความหมายที่คล้ายคลึงกัน ระหว่างภาษิต-คำพังเพยจีนกับสำนวน-ภาษิตไทย เพื่อให้เห็นถึงลักษณะที่เหมือนและต่างกันของภาษิต-คำพังเพยจีนและสำนวน -ภาษิตไทย ผลการศึกษาพบว่าภาษิต-คำพังเพยจีนสามารถจัดได้เป็น 8 หมวดหมู่ และมีกลวิธีการใช้ภาษาที่นิยมใช้กันอยู่ 9 ชนิด การเปรียบเทียบภาษิต-คำพังเพยจีน ที่มีความหมายเทียบได้กับสำนวน-ภาษิตไทยสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ ประเภทที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายกับสำนวน-ภาษิตไทย และสิ่งที่นำมาเปรียบเทียบเหมือนกัน ประเภทที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายกับสำนวน-ภาษิตไทย แต่สิ่งที่นำมาเปรียบเที่ยบกันแตกต่างกัน ประเภทที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายกับสำนวน-ภาษิตไทย แต่ไม่มีการเปรียบเทียบในสำนวน-ภาษิตไทย ผลจากการเปรียบเทียบทางด้านความหมายข้างต้นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างของคนจึนและคนไทย ในด้านสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนทัศนคติต่อสัตว์และแนวคิดต่างๆ

บรรณานุกรม :
กรรณิการ์ โกวิทกุล . (2544). การเปรียบเทียบภาษิตคำพังเพยจีนกับสำนวน-ภาษิตไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรรณิการ์ โกวิทกุล . 2544. "การเปรียบเทียบภาษิตคำพังเพยจีนกับสำนวน-ภาษิตไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรรณิการ์ โกวิทกุล . "การเปรียบเทียบภาษิตคำพังเพยจีนกับสำนวน-ภาษิตไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
กรรณิการ์ โกวิทกุล . การเปรียบเทียบภาษิตคำพังเพยจีนกับสำนวน-ภาษิตไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.