ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
นักวิจัย : อุทัยวรรณ เมืองแมน
คำค้น : เภสัชกร , การบริบาลผู้ใช้ยา , การบริบาลทางเภสัชกรรม , เภสัชกรรมของโรงพยาบาล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เรวดี ธรรมอุปกรณ์ , รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740317456 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11601
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ภ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากิจกรรมในกระบวนการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2544 ถึงเดือนมีนาคม 2545 โดยวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่พบ และดำเนินการแก้ไขปัญหา วิธีการศึกษาเริ่มจากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และผู้ป่วย ต่องานบริบาลทางเภสัชกรรมที่หอผู้ป่วยเก่า เพื่อวิเคราะห์ปัญหาในการดำเนินงานและแนวทางในการแก้ไข เพื่อกำหนดกิจกรรมในการดำเนินงานที่หอผู้ป่วยใหม่ ในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันเลือดสูง และประเมินการดำเนินงานในหอผู้ป่วยใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องเห็นด้วยต่อการดำเนินงานบริบาลทางเภสัชกรรมที่หอผู้ป่วยเก่า แต่มีปัญหาด้านโครงสร้างงาน ระบบและกระบวนการดำเนินงาน และผลจากการดำเนินงาน โดยในด้านโครงสร้าง พบปัญหาด้านอัตรากำลัง และองค์ความรู้ ด้านระบบและกระบวนการดำเนินงาน พบปัญหาความชัดเจนของบทบาทเภสัชกร แนวทางการปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติได้จริง ความไม่ต่อเนื่องในการดูแลผู้ป่วย ขาดการสื่อสาร และการส่งต่อข้อมูล ด้านผลจากการดำเนินงาน พบปัญหาในด้านการยอมรับจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ดำเนินการปรับปรุงกิจกรรม โดยเพิ่มกิจกรรมการสัมภาษณ์ผู้ป่วยแรกรับด้านยา การรายงานด้านยาผ่านแบบบันทึกเภสัชกร การติดตามดูแลผู้ป่วยด้านยา การจัดเก็บข้อมูลด้านยาของผู้ป่วย การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยด้านยาระหว่างงานเภสัชกรรมผู้ป่วยในกับผู้ป่วยนอก เมื่อประเมินผลการดำเนินงานบริบาลทางเภสัชกรรมที่หอผู้ป่วยใหม่ พบว่าผู้ป่วยเห็นคุณค่าและต้องการงานบริบาลทางเภสัชกรรม แต่มีความเข้าใจในงานบริบาลทางเภสัชกรรมยังไม่มาก แพทย์และพยาบาลเห็นประโยชน์และยอมรับงานบริบาลทางเภสัชกรรมสูงขึ้น เมื่อได้ร่วมปฏิบัติงานจริงกับเภสัชกร และเห็นด้วยกับการ ดูแลผู้ป่วยเป็นทีม โดยเห็นว่าการสื่อสารด้วยวาจาควรเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารด้านยากับเภสัชกร อย่างไรก็ตามกิจกรรมใหม่ยังคงมีปัญหาในด้านการประสานงานและแนวทางในการปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

บรรณานุกรม :
อุทัยวรรณ เมืองแมน . (2544). การวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุทัยวรรณ เมืองแมน . 2544. "การวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุทัยวรรณ เมืองแมน . "การวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
อุทัยวรรณ เมืองแมน . การวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.