ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของเภสัชกรบนหอผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลพิจิตร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของเภสัชกรบนหอผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลพิจิตร
นักวิจัย : จินดา ปิยสิริวัฒน์
คำค้น : โรงพยาบาลพิจิตร , การบริบาลทางเภสัชกรรม , เภสัชกร , การใช้ยา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อภิฤดี เหมะจุฑา , มังกร ประพันธ์วัฒนะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746357735 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11513
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ภ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

พื้นฐานสำคัญของการให้การบริบาลเภสัชกรรมคือ การบ่งชี้ แก้ไข หรือป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาของผู้ป่วยแต่ละราย การจะให้การบริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยได้อย่างกว้างขวาง ต้องมีการดำเนินงานที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของการทำ งานประจำ การศึกษาดำเนินการในหอผู้ป่วยอายุรกรรมทั่วไป ที่โรงพยาบาลพิจิตร ระหว่างเดือนธันวาคม 2538 ถึง มิถุนายน 2539 เพื่อจัดตั้งและประเมินรูปแบบการให้บริบาลเภสัชกรรมของเภสัชกรบนหอผู้ป่วย ที่ร่างจากการทบทวนวรรณกรรมซึ่งประกอบด้วย 13 ขั้นตอน โดยเภสัชกรดำเนินการบ่งชี้ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา และบันทึกผลการดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหา สำรวจทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้อง และเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย 216 ราย พบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา ซึ่งเกิดก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 34 ปัญหา ในผู้ป่วย 29 ราย (13.4%) และพบปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 171 ปัญหา ในผู้ป่วย 97 ราย (44.9%) โดยลักษณะของปัญหาที่พบมากที่สุดคือ การไม่ได้รับยาที่ควรได้รับ 35 ปัญหา (20.5%) การได้รับยาที่ถูกต้องแต่ขนาดมากเกินไป 32 ปัญหา (18.7%) และการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยากับยา 28 ปัญหา (16.4%) เภสัชกรสามารถดำเนินการป้องกันปัญหาได้ 76 ปัญหา (45.1%) แก้ไขปัญหา 44 ปัญหา (25.1%) และติดตามปัญหาอย่างใกล้ชิด 51 ปัญหา (29.5%) มีผู้ป่วยเพียง 16 ราย ที่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจากการเป็นผู้ป่วยในไปเป็นผู้ป่วยนอก จากการปฏิบัติงานตามรูปแบบที่กำหนด เภสัชกรใช้เวลาประมาณ 41.4 นาทีต่อผู้ป่วย 1 ราย (25.4-57.3 นาที) หรือดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยได้ประมาณวันละ 11 ราย จากการสำรวจทัศนคติของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่า เห็นสมควรให้เภสัชกรมีส่วนร่วมในการดูแลการใช้ยาของผู้ป่วย จากผลการปฏิบัติงานแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการปฏิบัติงานเภสัชกรบนหอผู้ป่วยที่ เหมาะสม ควรประกอบด้วยกิจกรรมอย่างน้อย 6 กิจกรรม ได้แก่ (1) การสัมภาษณ์ประวัติความเจ็บป่วยและการใช้ยาของผู้ป่วยรับใหม่ (2) การร่วมตรวจรักษาผู้ป่วยประจำวัน (3) การประเมินการสั่งยา (4) การติดตามการตอบสนองต่อการใช้ยาของผู้ป่วย (5) การแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน และ (6) การประสานงานส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยให้คำปรึกษา-แนะนำด้านยาแผนกผู้ป่วยนอก การให้การบริบาลเภสัชกรรมโดยเภสัชกรบนหอผู้ป่วย สำเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องประกอบด้วยกิจกรรมที่จำเป็นอย่างน้อย 6 กิจกรรม สามารถพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาส่วนใหญ่ในผู้ป่วยจำนวนที่มากกว่า และดำเนินการป้องกันได้ดีกว่า

บรรณานุกรม :
จินดา ปิยสิริวัฒน์ . (2539). บทบาทของเภสัชกรบนหอผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลพิจิตร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จินดา ปิยสิริวัฒน์ . 2539. "บทบาทของเภสัชกรบนหอผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลพิจิตร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จินดา ปิยสิริวัฒน์ . "บทบาทของเภสัชกรบนหอผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลพิจิตร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
จินดา ปิยสิริวัฒน์ . บทบาทของเภสัชกรบนหอผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลพิจิตร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.