ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการประเมินโปรแกรมวิชาเอกพลศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ของสถาบันผลิตครูพลศึกษาในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการประเมินโปรแกรมวิชาเอกพลศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ของสถาบันผลิตครูพลศึกษาในประเทศไทย
นักวิจัย : สุนทรี ศิริอังกูร
คำค้น : การประเมิน , การประเมินผลทางการศึกษา , พลศึกษา , ครูพลศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : รัชนี ขวัญบุญจัน , วรศักดิ์ เพียรชอบ , ศิริชัย กาญจนวาสี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746390457 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11511
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

พัฒนารูปแบบการประเมินโปรแกรมวิชาเอกพลศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ของสถาบันผลิตครูพลศึกษาในประเทศไทย โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ (1) การกำหนดองค์ประกอบและคะแนนน้ำหนักความสำคัญ ของแต่ละองค์ประกอบที่ใช้ประเมิน โปรแกรมวิชาเอกพลศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ของสถาบันผลิตครูพลศึกษาในประเทศไทย (2) การสร้างรูปแบบการประเมิน และคู่มือการใช้รูปแบบการประเมิน (3) การทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพโดยการทดสอบค่าความเที่ยง ความตรง และการประเมินผลการใช้รูปแบบ (4) การสร้างปกติวิสัยสำหรับโปรแกรมวิชาเอกพลศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ของสถาบันผลิตครูพลศึกษาในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการประเมินนี้มีการประเมินรวม 10 ด้าน โดยมีองค์ประกอบที่ใช้ประเมิน จำนวน 79 องค์ประกอบ ซึ่งมีรายการที่ใช้ประเมินจำนวน 102 รายการ รูปแบบการประเมินนี้มีความสามารถนำไปใช้ในสภาพการณ์ที่เป็นจริงได้ โดยมีค่าความเที่ยงแบบความเที่ยงระหว่างผู้ประเมินเท่ากับ 0.99 และมีความตรงเชิงจำแนกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และมีการสร้างปกติวิสัยแบบเปอร์เซนไตล์สำหรับโปรแกรมวิชาเอกพลศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ของสถาบันผลิตครูพลศึกษาในประเทศไทยไว้ด้วย

บรรณานุกรม :
สุนทรี ศิริอังกูร . (2540). การพัฒนารูปแบบการประเมินโปรแกรมวิชาเอกพลศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ของสถาบันผลิตครูพลศึกษาในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุนทรี ศิริอังกูร . 2540. "การพัฒนารูปแบบการประเมินโปรแกรมวิชาเอกพลศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ของสถาบันผลิตครูพลศึกษาในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุนทรี ศิริอังกูร . "การพัฒนารูปแบบการประเมินโปรแกรมวิชาเอกพลศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ของสถาบันผลิตครูพลศึกษาในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
สุนทรี ศิริอังกูร . การพัฒนารูปแบบการประเมินโปรแกรมวิชาเอกพลศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ของสถาบันผลิตครูพลศึกษาในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.