ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้เป็นสารต้านแบคทีเรียสำหรับกุ้งก้ามกราม

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้เป็นสารต้านแบคทีเรียสำหรับกุ้งก้ามกราม
นักวิจัย : บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล
คำค้น : Andrographis paniculata , bacteria , Herb , Prawn , สมุนไพรฟ้าทะลายโจร
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4920001 , http://research.trf.or.th/node/3028
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนี้เป็นการตรวจวิเคราะห์และหาความคงตัวของสารออกฤทธิ์ andrographolide และ total lactone ของฟ้าทะลายโจรในสารสกัดและที่ผสมในอาหาร และการทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดฟ้าทะลาย โจรในการต้านเชื้อแบคทีเรียแอโรโมนาส ไฮโดรฟิลาในกุ้งก้ามกราม จากผลการศึกษาพบว่าปริมาณ andrographolide ในสารสกัดน้ำเข้มข้นและในสารสกัดฟ้าทะลาย โจรรูปแกรนูลมีค่า 6.27% และ 2.71% โดยน้ำหนัก ตามลำดับ ส่วนค่า total lactone ในสารสกัดน้ำเข้มข้น และในสารสกัดฟ้าทะลายโจรรูปแกรนูลมีค่า 5.85% และ 95.53 mg% โดยน้ำหนัก ตามลำดับ และผลการ ทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ andrographolide ในตัวอย่างอาหาร มีความเหมาะสมอยู่เกณฑ์ดี จากการทดสอบความคงตัวของ andrographolide และ total lactone ในสารสกัดน้ำฟ้าทะลายโจร ที่เก็บในสภาวะเร่ง ณ อุณหภูมิ 40 50 และ 60 องศาเซลเซียส นาน 4 สัปดาห์ พบว่าความแตกต่างของ การสลายตัวจากวันเริ่มต้นจะน้อยกว่า 15% แต่จากการคำนวณหาอายุของสารออกฤทธิ์ที่สำคัญ 2 ชนิดที่ เหลืออยู่ พบว่าถ้าเก็บสารสกัดที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส andrographolide จะคงตัวอยู่นาน 15.5 ปี และ total lactones จะคงตัวอยู่นาน 4.8 ปี และจากการศึกษาปริมาณ andrographolide และ total lactone ในอาหารกุ้งที่เก็บไว้ในสภาวะเร่ง ณ อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75% พบว่าอาหารที่ ผสมฟ้าทะลายโจรสามารถเก็บได้นานไม่เกิน 2 เดือน จากการทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดฟ้าทะลายโจรในการต้านเชื้อแบคทีเรียแอโรโมนาส ไฮโดรฟิ ลาพบว่า ขนาดสารออกฤทธิ์ andrographolide ในฟ้าทะลายโจรที่สามารถยับยั้งและฆ่าเชื้อได้คือ 417 และ 834 พีพีเอ็ม ตามลำดับ เมื่อผสมสารสกัดฟ้าทะลายโจรแกรนูลผสมในอาหารเพื่อทดสอบการต้านเชื้อในกุ้ง ก้ามกรามพบว่า กุ้งที่กินอาหารผสมฟ้าทะลายโจรที่มีขนาดสารออกฤทธิ์ andrographolides 417 พีพีเอ็ม มีอัตราตายต่ำที่สุดที่ 12.96% และแตกต่างจากสารออกฤทธิ์ขนาดอื่นอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) การศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าการเสริมสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในอาหารที่ระดับสารออกฤทธิ์ andrographolide 417 พีพีเอ็ม สามารถต้านเชื้อและเพิ่มอัตรารอดของกุ้งก้ามกรามจากการได้รับเชื้อ แบคทีเรียแอโรโมนาส ไฮโดรฟิลา The purposes of the project were to analyze and assess stability of andrographolide and total lactone of Andrographis paniculata extract, and to investigate antibacterial property of the herb extract mixed in the prawn diet against Aeromonas hydrophila infection. From the experiment, andrographolide obtained from A. paniculata extract and A. paniculata granules were 6.27 and 2.71% (w/w), respectively. Total lactone obtained from A. paniculata extract and A. paniculata granules were 5.85 and 95.53 mg% (w/w), respectively. Reversed-phase chromatography coupled with diode array detection was developed for the determination of andrographolide in prawn feed. The assay demonstrated good reproducibility, accuracy, precision, recovery, and limits of detection and quantification. Stability tests of andrographolide and total lactone in A. paniculata extract and A. paniculata mixed in the prawn feed were conducted. Levels of andrographolide and total lactone in the A. paniculata extract kept at temperature 40 50 and 60 degree Celcius for 4 weeks demonstrated not much different from the levels at the beginning of the experiment. However, from pharmacological calculation, if the extract is kept at 30 degree Celcius, the stabilities of andrographolide and total lactone in the extract are about 15.5 and 4.8 years, respectively. Also, from calculation, stabilities of andrographolide and total lactone mixed in the prawn feed demonstrated that the herb mixed diets can be kept at temperature 45 degree Celcius and 75% humidity in less than 2 months. Andrographis paniculata was extracted in ethanol solvents and tested in vitro against A. hydrophila by micro-plate dilution method. The herb extract was effective in inhibiting bacterial growth and killing bacteria by 417 and 834 ppm extract, respectively. For oral administration, A. paniculata extract was mixed in the prawn feed at 417, 834 and 1668 ppm (w/w). There was a significant (p<0.05) reduction in mortality rate of the prawn fed 417 ppm diet following the intramuscular injecion with A. hydrophila. The results of the above experiments suggested that supplementation andrographolide of A. paniculata extract at 417 ppm by weight in diets could improve bacterial resistance and reduction in mortality rate of the freshwater prawn.

บรรณานุกรม :
บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล . (2551). การพัฒนาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้เป็นสารต้านแบคทีเรียสำหรับกุ้งก้ามกราม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล . 2551. "การพัฒนาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้เป็นสารต้านแบคทีเรียสำหรับกุ้งก้ามกราม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล . "การพัฒนาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้เป็นสารต้านแบคทีเรียสำหรับกุ้งก้ามกราม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล . การพัฒนาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้เป็นสารต้านแบคทีเรียสำหรับกุ้งก้ามกราม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.