ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทำให้เกิดโครงร่างตาข่ายของแผ่นฟิล์มไคโตแซนโดยการใช้กลูตารัลดีไฮด์เป็นสารช่วยในการเกิดโครงร่างตาข่าย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทำให้เกิดโครงร่างตาข่ายของแผ่นฟิล์มไคโตแซนโดยการใช้กลูตารัลดีไฮด์เป็นสารช่วยในการเกิดโครงร่างตาข่าย
นักวิจัย : รัดเกล้า ภูติวรนาถ
คำค้น : ไคโตแซน , กลูตารัลดีไฮต์ , Crosslinking (Polymerization)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เข็มชัย เหมะจันทร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณทิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746365479 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11423
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาปฏิกิริยาโครงร่างตาข่ายของไคโตแซน ที่ใช้สารละลายกลูตารัลดีไฮด์เป็นสารช่วยในการเกิดปฏิกิริยา ในภาวะที่เป็นสารละลายเนื้อเดียวที่อุณหภูมิห้อง เพื่อศึกษาผลของความเป็นกรดด่างของสารละลายไคโตแซนและปริมาณกลูตารัลดีไฮด์ต่อปฏิกิริยาโครงร่างตาข่าย ซึ่งได้ทดลองสารละลายไคโตแซนในช่วงความเป็นกรดด่าง 2 ถึง 6 และปริมาณของกลูตารัลดีไฮด์ในช่วง 3.0x10 -7 โมล ถึง 12.0x10 -4 โมล ต่อไคโตแซน 1 กรัม พบว่าภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมแผ่นฟิล์ม คือ ที่ความเป็นกรดด่างของสารละลายไคโตแซนเท่ากับ 4 และที่ปริมาณกลูตารัลดีไฮด์ 3.0x10 -6 โมล ต่อไคโตแซน 1 กรัม แผ่นฟิล์มไคโตแซนและไคโตแซนที่เกิดโครงร่างตาข่ายที่ได้จากการเตรียมโดยเทคนิคการหล่อแบบนำมาทดสอบสมบัติทางเคมี ทางกล และการสลายตัว พบว่าไคโตแซนที่เกิดโครงร่างตาข่ายจะมีความเป็นผลึก การละลายในกรดอะซิติก และความสามารถในการดูดซึมน้ำลดลงตามการเพิ่มของปริมาณกลูตารัลดีไฮด์ การเกิดโครงร่างตาข่ายของไคโตแซนจะช่วยปรับปรุงสมบัติทางกล ซึ่งเมื่อนำมาทดสอบความทนแรงดึงทั้งขณะแห้งและเปียกน้ำพบว่าแผ่นฟิล์มจะทนต่อแรงดึงได้มากขึ้นเมื่อปริมาณกลูตารัลดีไฮด์ที่ใช้เพิ่มขึ้นจนถึงปริมาณ 3.0x10 -6 โมล หลังจากนั้นเมื่อเพิ่มปริมาณกลูตารัลดีไฮด์จะทำให้แผ่นฟิล์มมีลักษณะเปราะ ความทนแรงดึงและความยืดลดลง การทดสอบการสลายตัวของแผ่นฟิล์มไคโตแซนและไคโตแซนที่เกิดโครงร่างตาข่ายในสารละลายบัฟเฟอร์ ความเป็นกรดด่าง 7.3 ที่อุณหภูมิ 37 ํC เป็นเวลา 13 สัปดาห์ โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงมวลและความแข็งแรงเมื่อเปียก พบว่าแผ่นฟิล์มไคโตแซนที่เกิดโครงร่างตาข่ายมีอัตราการสลายตัวที่เร็วกว่าแผ่นฟิล์มไคโตแซน

บรรณานุกรม :
รัดเกล้า ภูติวรนาถ . (2539). การทำให้เกิดโครงร่างตาข่ายของแผ่นฟิล์มไคโตแซนโดยการใช้กลูตารัลดีไฮด์เป็นสารช่วยในการเกิดโครงร่างตาข่าย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัดเกล้า ภูติวรนาถ . 2539. "การทำให้เกิดโครงร่างตาข่ายของแผ่นฟิล์มไคโตแซนโดยการใช้กลูตารัลดีไฮด์เป็นสารช่วยในการเกิดโครงร่างตาข่าย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัดเกล้า ภูติวรนาถ . "การทำให้เกิดโครงร่างตาข่ายของแผ่นฟิล์มไคโตแซนโดยการใช้กลูตารัลดีไฮด์เป็นสารช่วยในการเกิดโครงร่างตาข่าย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
รัดเกล้า ภูติวรนาถ . การทำให้เกิดโครงร่างตาข่ายของแผ่นฟิล์มไคโตแซนโดยการใช้กลูตารัลดีไฮด์เป็นสารช่วยในการเกิดโครงร่างตาข่าย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.