ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยอมรับ และการใช้ประโยชน์ จากเครือข่ายโรงเรียนของครูและนักเรียนมัธยม ในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยอมรับ และการใช้ประโยชน์ จากเครือข่ายโรงเรียนของครูและนักเรียนมัธยม ในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : วิษณุ โพธิ์ประสาท
คำค้น : การยอมรับนวัตกรรม , สังคมข่าวสาร , การสื่อสารข้อมูล , การสื่อสารข้อมูล , เครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุกัญญา สุดบรรทัด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณทิตวิทยลัย
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743331379 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11353
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

ศึกษาเกี่ยวกับครูและนักเรียนมัธยม ที่มีลักษณะประชากรและสถานภาพทางสังคมที่แตกต่างกัน การยอมรับเทคโนโลยี และการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายโรงเรียน และหาความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับและการใช้ประโยชน์ และพฤติกรรมการใช้เครือข่ายโรงเรียนโดยใช้เครื่องมือคือ แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับครูและนักเรียนมัธยม สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายโรงเรียน จำนวน 400 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ที่เป็นครูและนักเรียนที่เข้าให้บริการเครือข่ายโรงเรียนเท่านั้น นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ค่าสถิติ t-test และค่าสถิติ f-test ซึ่งประมวลผลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผลการวิจัยพบว่า 1. ความแตกต่างทางประชากรและสถานะทางสังคม ของครูและนักเรียนมัธยมมีการยอมรับเทคโนโลยี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความแตกต่างทางประชากรและสถานะทางสังคมของครูและนักเรียนมัธยม มีการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 2. ครูที่มีสถานะโรงเรียนแตกต่างกัน จะมีการยอมเทคโนโลยีรับแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายโรงเรียน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 3. นักเรียนที่มีสถานะโรงเรียนแตกต่างกัน จะมีการยอมรับเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายโรงเรียน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 4. การยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ จากเครือข่ายโรงเรียนของครูและนักเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5. การยอมรับเทคโนโลยีไม่มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการใช้เครือข่ายโรงเรียนของครูและนักเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ.

บรรณานุกรม :
วิษณุ โพธิ์ประสาท . (2542). การยอมรับ และการใช้ประโยชน์ จากเครือข่ายโรงเรียนของครูและนักเรียนมัธยม ในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิษณุ โพธิ์ประสาท . 2542. "การยอมรับ และการใช้ประโยชน์ จากเครือข่ายโรงเรียนของครูและนักเรียนมัธยม ในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิษณุ โพธิ์ประสาท . "การยอมรับ และการใช้ประโยชน์ จากเครือข่ายโรงเรียนของครูและนักเรียนมัธยม ในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
วิษณุ โพธิ์ประสาท . การยอมรับ และการใช้ประโยชน์ จากเครือข่ายโรงเรียนของครูและนักเรียนมัธยม ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.