ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างการผลิตและบทบาทของรายการสารคดีเชิงข่าวทางโทรทัศน์ กรณีศึกษา "รายการถนนสายที่ 5"

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างการผลิตและบทบาทของรายการสารคดีเชิงข่าวทางโทรทัศน์ กรณีศึกษา "รายการถนนสายที่ 5"
นักวิจัย : มานิดา ผลานุสนธิ
คำค้น : โทรทัศน์ -- การผลิตและการกำกับรายการ , สารคดี , ถนนสายที่ 5 (รายการโทรทัศน์) , การวิเคราะห์เนื้อหา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุมพล รอดคำดี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746366769 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11307
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องต่อโครงสร้างการผลิตรายการถนนสายที่ 5 ตลอดจนผลกระทบต่อบทบาทแสดงออกของรายการในแง่ความเป็นประชาธิปไตยที่ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมได้ โดยอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณะผู้ผลิตรายการแบบเจาะลึกและเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิตรายการด้วย ผลการวิจัยพบว่าโครงสร้างการผลิตรายการถนนสายที่ 5 เป็นโครงสร้างที่มีทั้งการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนที่คงเดิมตลอดระยะเวลา 4 ปี คือ มีการเปลี่ยนแปลงองค์กรผู้ผลิตรายการย่อยทุกปี แต่มีส่วนที่คงเดิมคือ 1. สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 2. เจ้าของเวลา คือ รุ่งนภา กรุ๊ป จำกัด และผู้ดำเนินรายการ คือ ชลวิทย์ สุขอุดม ปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงออก ซึ่งบทบาทของรายการถนนสายที่ 5 มีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งล้วนแต่เป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวกที่เอื้อประโยชน์ต่อการผลิตรายการถนนสายที่ 5 ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น อุดมการณ์ขององค์กรผู้ผลิตก็สอดคล้องกับนโยบายของเจ้าของเวลา รวมถึงคณะผู้ผลิตรายการต่างก็ปฏิบัติงานในลักษณะการประสานงานที่ดี ตลอดจนผู้อุปถัมภ์รายการก็เห็นชอบด้วยกับวิธีการนำเสนอรายการแบบที่เป็นอยู่ คือ ตรงประเด็น เนื้อหาเป็นความจริง

บรรณานุกรม :
มานิดา ผลานุสนธิ . (2539). ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างการผลิตและบทบาทของรายการสารคดีเชิงข่าวทางโทรทัศน์ กรณีศึกษา "รายการถนนสายที่ 5".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มานิดา ผลานุสนธิ . 2539. "ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างการผลิตและบทบาทของรายการสารคดีเชิงข่าวทางโทรทัศน์ กรณีศึกษา "รายการถนนสายที่ 5"".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มานิดา ผลานุสนธิ . "ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างการผลิตและบทบาทของรายการสารคดีเชิงข่าวทางโทรทัศน์ กรณีศึกษา "รายการถนนสายที่ 5"."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
มานิดา ผลานุสนธิ . ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างการผลิตและบทบาทของรายการสารคดีเชิงข่าวทางโทรทัศน์ กรณีศึกษา "รายการถนนสายที่ 5". กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.