ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การอ้างถึงในบทความวิชาการของอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การอ้างถึงในบทความวิชาการของอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา
นักวิจัย : สายฝน เต่าแก้ว
คำค้น : การอ้างถึงทางบรรณานุกรม , อาจารย์มหาวิทยาลัย , วิทยาศาสตร์ , เทคโนโลยี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740312861 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11173
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ศึกษาการอ้างถึงในบทความวิชาการของอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในด้านรูปแบบ เนื้อหา ภาษา อายุของสารนิเทศ และความถี่ของรายการที่อ้างถึง รวมทั้งจำนวนรายการอ้างอิงในแต่ละบทความ โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2542 หรือ ค.ศ. 1997-ค.ศ. 1999 จำนวน 1,257 บทความ มีจำนวนรายการอ้างอิงทั้งสิ้น 14,445 รายการ ผลการวิจัยพบว่า บทความวารสารได้รับการอ้างถึงมากที่สุด เนื้อหาที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุดคือ ชีวเคมี ภาษาที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุด คือ ภาษาอังกฤษ อายุสารนิเทศที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุดคือ กลุ่มอายุมากกว่า 6 ปี จำนวนรายการอ้างอิงแต่ละบทความมีจำนวนต่ำกว่า 10 รายการ วารสารที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุด คือ Journal of Bacteriology

บรรณานุกรม :
สายฝน เต่าแก้ว . (2544). การวิเคราะห์การอ้างถึงในบทความวิชาการของอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สายฝน เต่าแก้ว . 2544. "การวิเคราะห์การอ้างถึงในบทความวิชาการของอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สายฝน เต่าแก้ว . "การวิเคราะห์การอ้างถึงในบทความวิชาการของอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
สายฝน เต่าแก้ว . การวิเคราะห์การอ้างถึงในบทความวิชาการของอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.