ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลเฉลยขั้นมูลฐานและสมบัติต่างๆ ของตัวดำเนินการที่สัมพันธ์กับดำเนินการไดมอนด์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลเฉลยขั้นมูลฐานและสมบัติต่างๆ ของตัวดำเนินการที่สัมพันธ์กับดำเนินการไดมอนด์
นักวิจัย : คำสิงห์ นนเลาพล
คำค้น : Dirac-delta distribution; tempered distribution; ultra-hyperbolic operator; ultra-hyperbolic Bessel operator; Laplace operator; Laplace-Bessel operator; Fourier transform , ดิสตริบิวชันเทมเพอร์ , ดิสตริบิวชันไดแรค-เดลตา , ตัวดำเนินการลาปลาซ , ตัวดำเนินการลาปลาซ-เบสเซล , ตัวดำเนินการอัลตราไฮเพอร์โบลิก , ตัวดำเนินการอัลตราไฮเพอร์โบลิก-เบสเซล , ผลการแปลงฟูเรียร์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5180058 , http://research.trf.or.th/node/2995
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในรายงานวิจัยนี้ เราได้ศึกษาผลเฉลยแบบอ่อนของสมการเชิงประกอบที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการอัลตราไฮเพอร์โบลิกและตัวดำเนินการอัลตราไฮเพอร์โบลิก-เบสเซล เรายังได้พิสูจน์ความเป็นไปได้อย่างเดียวของผลเฉลยแบบอ่อนของสมการดังกล่าวอีกด้วย ผลลัพธ์ที่ได้นั้นพัฒนาและครอบคลุมผลงานวิจัยของนักคณิตศาสตร์ท่านอื่น นอกจากนี้ เรายังได้ศึกษาการวางนัยทั่วไปของสมการความร้อนอัลตราไฮเพอร์โบลิกแบบไม่เชิงเส้นและบางสมการไม่เชิงเส้นที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการลาปลาซและตัวดำเนินการลาปลาซ-เบสเซล In this project, we study the weak solutions of the compound equations related to the ultra-hyperbolic and ultra-hyperbolic Bessel operators. We also prove the uniqueness of the weak solution of such equations. Our results improve and include the corresponding known results studied by another authors. Moreover, we study the generalized nonlinear ultra-hyperbolic heat equation and some nonlinear equation related to Laplace and Laplace-Bessel operators

บรรณานุกรม :
คำสิงห์ นนเลาพล . (2553). ผลเฉลยขั้นมูลฐานและสมบัติต่างๆ ของตัวดำเนินการที่สัมพันธ์กับดำเนินการไดมอนด์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
คำสิงห์ นนเลาพล . 2553. "ผลเฉลยขั้นมูลฐานและสมบัติต่างๆ ของตัวดำเนินการที่สัมพันธ์กับดำเนินการไดมอนด์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
คำสิงห์ นนเลาพล . "ผลเฉลยขั้นมูลฐานและสมบัติต่างๆ ของตัวดำเนินการที่สัมพันธ์กับดำเนินการไดมอนด์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
คำสิงห์ นนเลาพล . ผลเฉลยขั้นมูลฐานและสมบัติต่างๆ ของตัวดำเนินการที่สัมพันธ์กับดำเนินการไดมอนด์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.