ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุลพยาธิวิทยาในเนื้อเยื่อตับของปลานิล Oreochromis niloticus ที่ได้รับสารสกัดจากเมล็ดสะเดา Azadirachta indica เป็นระยะเวลานาน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จุลพยาธิวิทยาในเนื้อเยื่อตับของปลานิล Oreochromis niloticus ที่ได้รับสารสกัดจากเมล็ดสะเดา Azadirachta indica เป็นระยะเวลานาน
นักวิจัย : กัลยา จั่นอาจ
คำค้น : ปลานิล , สะเดาอินเดีย , ตับ -- จุลพยาธิวิทยา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746388754 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11261
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อตับของปลานิล Oreochromis niloticus ที่ได้รับสารสกัดเมล็ดสะเดาอินเดีย ชื่อทางการค้า นีมิกซ์ การทดลองหาค่า LC[subscript 50] ที่ 96 ชั่วโมง ของสารสกัดนีมิกซ์ในปลานิล โดยวิธีการทดสอบความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน ได้ค่าเท่ากับ 34.62 มิลลิกรัมต่อลิตร แล้วดำเนินการทดสอบความเป็นพิษต่อตับในระยะเวลา 5 เดือน ที่ความเข้มข้น 10.41 มิลลิกรัมต่อลิตร ใช้ลูกปลานิล อายุ 1 เดือน เก็บตัวอย่างตับปลาของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทุกหนึ่งเดือนจนถึงเดือนที่ห้า ผลการศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง พบการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อที่มีความรุนแรงน้อยไปจนถึงรุนแรงมาก ได้แก่ การบวมน้ำของเซลล์ตับ การลดลงของแวคคิวโอลไขมันและการสะสมไฮยาลินแกรนูลในเซลล์ตับ การตายของเซลล์ตับในลักษณะที่เป็นหย่อมและแพร่กระจายรอบหลอดเลือด การขยายตัวของไซนูซอยด์ การเกิดเลือดคั่งในหลอดเลือด การหลุดของเซลล์เยื่อบุชั้นในหลอดเลือด และการอักเสบของเยื่อหุ้มตับ และจากการศึกษาโครงสร้างละเอียดของเซลล์ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในระยะเวลาก่อนหน้าเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบด้วย การเพิ่มจำนวน การขยายตัว การแตกหัก การเรียงตัวล้อมรอบไมโตคอนเดรีย และการเรียงตัวเป็นวงของเอนโดพลาสมิคเรติคิวลัมชนิดขรุขระ พบไมโตคอนเดรียในลักษณะที่มีการหดตัว และหรือบวมตัวมีเพิ่มจำนวนของเซคันดารี่ไลโซโซม และพบออโตฟาจิคแวคคิวโอลในไซโตพลาสซึม นอกจากนี้ภายในนิวเคลียสพบการรวมตัวของโครมาตินอยู่บริเวณใกล้เยื่อหุ้มนิวเคลียสของเซลล์ตับ ความเสียหายของเนื้อเยื่อตับทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ปลาได้รับสารสกัดเมล็ดสะเดา สรุปได้ว่าสารสกัดเมล็ดสะเดาอินเดีย (นีมิกซ์) ก่อให้เกิดความเป็นพิษกึ่งเรื้อรังต่อเนื้อเยื่อตับปลานิล

บรรณานุกรม :
กัลยา จั่นอาจ . (2540). จุลพยาธิวิทยาในเนื้อเยื่อตับของปลานิล Oreochromis niloticus ที่ได้รับสารสกัดจากเมล็ดสะเดา Azadirachta indica เป็นระยะเวลานาน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัลยา จั่นอาจ . 2540. "จุลพยาธิวิทยาในเนื้อเยื่อตับของปลานิล Oreochromis niloticus ที่ได้รับสารสกัดจากเมล็ดสะเดา Azadirachta indica เป็นระยะเวลานาน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัลยา จั่นอาจ . "จุลพยาธิวิทยาในเนื้อเยื่อตับของปลานิล Oreochromis niloticus ที่ได้รับสารสกัดจากเมล็ดสะเดา Azadirachta indica เป็นระยะเวลานาน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
กัลยา จั่นอาจ . จุลพยาธิวิทยาในเนื้อเยื่อตับของปลานิล Oreochromis niloticus ที่ได้รับสารสกัดจากเมล็ดสะเดา Azadirachta indica เป็นระยะเวลานาน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.