ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติเชิงกลของฟิล์มพอลิโพรพิลีนที่ผสมพอลิคาร์บอเนต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมบัติเชิงกลของฟิล์มพอลิโพรพิลีนที่ผสมพอลิคาร์บอเนต
นักวิจัย : อำนวย ลาภเกษมสุข
คำค้น : โพลิโพรพิลีน , โพลิเมอร์ผสม , โพลิคาร์บอเนต , ฟิล์มพลาสติก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เข็มชัย เหมะจันทร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746390031 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11200
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

การผลิตฟิล์มเนื้อผสมพอลิโพรพิลีนกับพอลิคาร์บอเนตได้ทำขึ้นโดยเพิ่มพอลิคาร์บอเนตหลายระดับจนถึง 25 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ฟิล์มเนื้อผสมนี้ได้เตรียมขึ้นเพื่อปรับปรุงความคงทนต่อการฉีกขาดของฟิล์มพอลิโพรพิลีน จุดประสงค์หลักของการทดลองนี้ เพื่อหาอิทธิพลของพอลิคาร์บอเนตที่มีต่อสมบัติเชิงกลของฟิล์มเนื้อผสมที่เปอร์เซ็นต์ต่างๆ โดยปริมาตรของพอลิคาร์บอเนต ฟิล์มเนื้อผสมเตรียมโดยการผสมด้วยการอัดรีดแบบสกรูคู่แบบที่มีการหมุนสวนทางกันแล้วนำไปขึ้นรูปเป็นฟิล์ม เพื่อทำการทดสอบสมบัติเชิงกลต่อไป จากการทดสอบนี้พบว่า ฟิล์มเนื้อผสมของพอลิโพรพิลีนกับพอลิคาร์บอเนตที่มีปริมาณของพอลิคาร์บอเนต 5เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรให้ค่าความคงทนต่อการฉีกขาดสูงสุดทั้งแนวเครื่องจักรและแนวขวางในขณะที่ฟิล์มเนื้อผสมที่มีปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรให้ค่าความเหนียวสูงสุดในแนวเครื่องจักร

บรรณานุกรม :
อำนวย ลาภเกษมสุข . (2540). สมบัติเชิงกลของฟิล์มพอลิโพรพิลีนที่ผสมพอลิคาร์บอเนต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อำนวย ลาภเกษมสุข . 2540. "สมบัติเชิงกลของฟิล์มพอลิโพรพิลีนที่ผสมพอลิคาร์บอเนต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อำนวย ลาภเกษมสุข . "สมบัติเชิงกลของฟิล์มพอลิโพรพิลีนที่ผสมพอลิคาร์บอเนต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
อำนวย ลาภเกษมสุข . สมบัติเชิงกลของฟิล์มพอลิโพรพิลีนที่ผสมพอลิคาร์บอเนต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.