ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้สื่อมวลชนสร้างชื่อเสียงของนักการเมือง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้สื่อมวลชนสร้างชื่อเสียงของนักการเมือง
นักวิจัย : อาภา อนันตกูล
คำค้น : สื่อมวลชนกับการเมือง , นักการเมือง , ภาพลักษณ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุมพล รอดคำดี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743346066 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10397
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงกระบวนการที่นักการเมืองใช้สื่อมวลชนสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง โดยผู้วิจัยเลือกนางปวีณา หงสกุล และดร.พิจิตต รัตตกุล ขึ้นมาเป็นกรณีศึกษา และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาการสร้างชื่อเสียงของนักการเมืองทั้ง 2 ท่านที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์รายวัน และข่าวโทรทัศน์ในช่วง พ.ศ. 2538-พ.ศ. 2541, สังเกตการณ์การทำงานภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนของนักการเมือง และสัมภาษณ์เจาะลึกนักการเมือง ทีมงาน รวมทั้งสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า นักการเมืองใช้ 3 กระบวนการในการทำให้สื่อมวลชนสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง คือ 1. พยายามเสนอ หรือส่งข่าวคราวความเคลื่อนไหวของตนเองให้สื่อมวลชนทราบอย่างสม่ำเสมอ 2. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน และ 3. จัดตั้งทีมงานจากสื่อมวลชนในปัจจุบัน และ/หรืออดีตสื่อมวลชน นอกจากนี้ ผู้วิจัยพบว่า ภูมิหลังของนักการเมือง คือ ครอบครัว การศึกษา บุคลิกภาพ ผลงานก่อนเข้าสู่การเมือง และพัฒนาการทางการเมือง การทำกิจกรรมของนักการเมือง และระดับความสัมพันธ์ของนักการเมืองกับสื่อมวลชน เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างชื่อเสียงของนักการเมือง

บรรณานุกรม :
อาภา อนันตกูล . (2542). การใช้สื่อมวลชนสร้างชื่อเสียงของนักการเมือง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาภา อนันตกูล . 2542. "การใช้สื่อมวลชนสร้างชื่อเสียงของนักการเมือง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาภา อนันตกูล . "การใช้สื่อมวลชนสร้างชื่อเสียงของนักการเมือง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
อาภา อนันตกูล . การใช้สื่อมวลชนสร้างชื่อเสียงของนักการเมือง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.