ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงสมรรถนะการแฮนด์ออฟในโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่โดยการเริ่มแฮนด์ออฟก่อนโนดเคลื่อนที่เดินทางถึงขอบเขตพื้นที่ครอบคลุมของตัวแทน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงสมรรถนะการแฮนด์ออฟในโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่โดยการเริ่มแฮนด์ออฟก่อนโนดเคลื่อนที่เดินทางถึงขอบเขตพื้นที่ครอบคลุมของตัวแทน
นักวิจัย : วิภาดา สามะบุตร
คำค้น : โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ , ระบบสื่อสารเคลื่อนที่
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วาทิต เบญจพลกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741748523 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11094
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงสมรรถนะการแฮนด์ออฟในโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ โดยกลยุทธการเริ่มแฮนด์ออฟอาศัยการประมาณช่วงเวลาที่จำเป็นต้องใช้ในการแฮนด์ออฟในชั้นโครงข่าย และเริ่มแฮนด์ออฟก่อนโนดเคลื่อนที่พ้นขอบเซลล์ของตัวแทนเดิม วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้เสนอให้แฮนด์ออฟก่อนโนดเคลื่อนที่พ้นขอบเซลล์เป็นเวลาเท่ากับค่าการประวิงเวลาการแฮนด์ออฟ (handoff delay) ที่ได้จากการจำลองแบบในสภาวะแวดล้อมเดียวกัน และการแฮนด์ออฟ.ก่อนวิ่งพ้นขอบเซลล์เป็นเวลาเท่ากับคาบเวลาของการประกาศ Agent Advertisement รวมกับค่าเวลาการเดินทางครบรอบ (round trip time) ของการลงทะเบียนครั้งล่าสุดกับตัวแทนตัวเดิม วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ใช้แบบจำลองแบบไม่มีขอบเขตซ้อนทับกันระหว่างตัวแทนสองตัว กำหนดให้ตัวแทนสองตัวอยู่ในโครงข่ายย่อยต่างโครงข่ายกัน เราเตอร์หนึ่งตัวต่ออยู่ระหว่างตัวแทนสองตัวนั้น แบนด์วิดท์ในสายส่งมีค่าตั้งแต่ 50 กิโลบิตถึง 2 เมกกะบิตต่อวินาที การประวิงในสายส่งไม่มากกว่า 256 มิลลิวินาที แพ็กเกตข้อมูลส่งด้วยยูดีพีทราฟฟิก คาบในการส่งเท่ากับ 0.0124 วินาทีต่อแพ็กเกตหนึ่งแพ็กเกต คาบการประกาศ Agent Advertisement ของตัวแทนเท่ากับ 1 วินาทีต่อแพ็กเกตหนึ่งแพ็กเกต จากผลการจำลองแบบทุกแบบจำลองพบว่า การเริ่มแฮนด์ออฟก่อนโนดเคลื่อนที่พ้นขอบเซลล์เป็นเวลาเท่ากับการประวิงเวลาการแฮนด์ออฟ และการเริ่มแฮนด์ออฟก่อนโนดวิ่งพ้นขอบเซลล์เป็นเวลาเท่ากับคาบการประกาศ Agent Advertisement รวมกับ ค่าเวลาการเดินทางครบรอบของการลงทะเบียนครั้งล่าสุด มีค่าการประวิงเวลาการแฮนด์ออฟต่ำที่สุด มีแพ็กเกตสูญหายน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับกรณีการเริ่มแฮนด์ออฟแบบ Eager Cell Switching และแบบ Lazy Cell Switching โดยที่วิธีที่เสนอทั้งสองวิธียังส่งแพ็กเกตร้องขอลงทะเบียนเป็นจำนวนเท่า ๆ กับกรณีการแฮนด์ออฟแบบ Eager Cell Switching และ Lazy Cell Switching

บรรณานุกรม :
วิภาดา สามะบุตร . (2546). การปรับปรุงสมรรถนะการแฮนด์ออฟในโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่โดยการเริ่มแฮนด์ออฟก่อนโนดเคลื่อนที่เดินทางถึงขอบเขตพื้นที่ครอบคลุมของตัวแทน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิภาดา สามะบุตร . 2546. "การปรับปรุงสมรรถนะการแฮนด์ออฟในโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่โดยการเริ่มแฮนด์ออฟก่อนโนดเคลื่อนที่เดินทางถึงขอบเขตพื้นที่ครอบคลุมของตัวแทน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิภาดา สามะบุตร . "การปรับปรุงสมรรถนะการแฮนด์ออฟในโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่โดยการเริ่มแฮนด์ออฟก่อนโนดเคลื่อนที่เดินทางถึงขอบเขตพื้นที่ครอบคลุมของตัวแทน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
วิภาดา สามะบุตร . การปรับปรุงสมรรถนะการแฮนด์ออฟในโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่โดยการเริ่มแฮนด์ออฟก่อนโนดเคลื่อนที่เดินทางถึงขอบเขตพื้นที่ครอบคลุมของตัวแทน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.