ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัสดุพอลิเมอร์เสริมแรงด้วยสารประกอบโลหะระดับนาโน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วัสดุพอลิเมอร์เสริมแรงด้วยสารประกอบโลหะระดับนาโน
นักวิจัย : ศิริรัตน์ วัชรวิชานันท์
คำค้น : Nano Metal Compounds , Reinforced Polymer Materials , วัสดุพอลิเมอร์ , เสริมแรงด้วยสารประกอบโลหะระดับนาโน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5080048 , http://research.trf.or.th/node/2899
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ศึกษาผลของการเติมอนุภาคซิงออกไซค์ลงในพอลิออกซีเมทิลีนที่มีต่อสมบัติทางกล สมบัติทางความร้อน และรูปแบบโครงสร้างสัณฐาน โดยการเตรีอมพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิตของพอลีออกซีเมทิลีน และซิงค์ออกไซต์โดยใช้เครื่อง twin screw extruder จากนั้นขึ้นรูกด้วยวิธีการอัดรูปและ วิธีฉีดขึ้นรูป ซึ่งจากการทดลองพบว่า ผลของการเติมอนุภาคซิงออกไซค์ลงในพอลิออกซิเมทิลีน ทำให้ ค่าสมบัติทางกลไกเปลี่ยนไป คือ ค่า Young’s modulus มีค่าเพิ่มขึ้น ส่วนค่า tensile strength มีค่า แนวโน้วลดลง เมื่อเติมอนุภาคซิงออกไซค์ในปริมาณมากขึ้น และค่า impact strength จะมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น เมื่อเติมอนุภาคซิงค์ออกไซค์จนถึง 1.0% โดยน้ำหนัก หลังจากนั้นค่า impact strength จะมีค่าลดลง เมื่อเติงซิงค์ออกไซค์ลงในปริมาณมาก การขึ้นรูปด้วยวิธีอัดรูปขึ้น จะให้ค่าสมบัติ ทางกลดีกว่าการขึ้นรูป ด้วยวิธีฉีดขึ้นรูป พอลิเมอร์คอมโพสิตที่ผสมด้วยอนุภาคซิงค์ออกไซค์ ขนาด 250 นาโนเมตรสามารถ ปรับปรุงสมบัติทางกลได้สูงกว่าเมื่อผสมด้วยอนุภาคซิงค์ออกไซค์ขนาด 71 นาโนเมตร อุณหภูมิ หลอมเหลวของพอลิออกซิเมทิลีนไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากผสมด้วยซิงค์ออกไซค์ ส่วนอุณหภูมิการ สลายตัวจะมีค่าสูงขึ้น เมื่อเติมซิงค์ออกไซค์ในปริมาณมากขึ้น การกระจายตัวของอนุภาคซิงค์ออกไซค์ใน พอลิออกซีเมทิลีนคอมโพสิตจะศึกษาโดยใช้ scanning electron microscope (SEM) ซึ่งพบว่าการ กระจายตัวอนุภาคซิงออกไซค์ค่อนข้างดีและเกิดการเกาะกลุ่มของอนุภาคซิงออกไซค์ภายในเนื้อพอลิเมอร์ มากขึ้นเมื่อเติมซิงออกไซค์เพิ่มขึ้น นอกนั้นงานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของขนาดอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซค์ ที่มีต่อสมบัติทางกลและรูปแบบโครงสร้างสัณฐานของพอลิโพรพิลีนและไทเทเนียมไดออกไซค์ นาโนคอมโพสิต พบว่าอนุาภคไทเทเนียมไดออกไซค์ขนาดอนุภาคเฉลี่ย 130 นาโนเมตร สามารถใช้ ปรับปรุงสมบัติทางกลไกได้ดีกว่าอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซค์ขนาดอนุภาคเฉลี่ 42.3 นาโนเมตร และ การกระจายตัวของอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซค์ขนาดอนุภาคเฉลี่ 42.3 นาโนเมตร เดิกการเกาะกลุ่ม ภายในเนื้อพอลิเมอร์มากกว่าไทเทเนียมไดออกไซค์ขนาดอนุภาคเฉลี่ 130 นาโนเมตร This research studied the effect of zinc oxide (ZnO) on mechanical properties, thermal properties and morphological properties of polyoxymethylene (POM)/ZnO nanocomposites. These nanocomposites were prepared by using twin screw extruder. Then the composites were molded by compression method and injection method. The results found that Young’s modulus increased with increasing ZnO content. The tensile strength decreased with increasing ZnO content. Increasing content of ZnO up to 1.0 wt% increased the impact strength of POM while addition of ZnO beyond 1.0 wt% decreased the impact strength. The effect of molding methods found that the mechanical properties of compression method were better than injection method. ZnO 250 nm improved mechanical properties of POM more than ZnO 71 nm. The melting temperatures did not change after adding ZnO and the decomposition temperatures increased with increasing ZnO content. The dispersion of ZnO particles on POM composites was studied by scanning electron microscope (SEM). It was observed that the dispersion of ZnO particles was relatively good and the aggregates of ZnO particles in polymer matrix increased with increasing ZnO content. Moreover this research studied the effect of particle sizes of titanium dioxide (TiO2) on mechanical and morphological properties of polypropylene (PP)/TiO2 nanocomposites. It found that TiO2 130 nm could improve mechanical properties better than TiO2 42.3 nm. The dispersion of TiO2 particles in polymer matrix, it observed that the aggregates of TiO2 42.3 nm were more than TiO2 130 nm

บรรณานุกรม :
ศิริรัตน์ วัชรวิชานันท์ . (2552). วัสดุพอลิเมอร์เสริมแรงด้วยสารประกอบโลหะระดับนาโน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศิริรัตน์ วัชรวิชานันท์ . 2552. "วัสดุพอลิเมอร์เสริมแรงด้วยสารประกอบโลหะระดับนาโน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศิริรัตน์ วัชรวิชานันท์ . "วัสดุพอลิเมอร์เสริมแรงด้วยสารประกอบโลหะระดับนาโน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
ศิริรัตน์ วัชรวิชานันท์ . วัสดุพอลิเมอร์เสริมแรงด้วยสารประกอบโลหะระดับนาโน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.