ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ซีสเทมาติกส์และความผันแปรทางพันธุกรรมของหอยต้นไม้ที่มีเปลือกเวียนสองแบบชนิด A. glaucolarynx (Dohrn, 1861)

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ซีสเทมาติกส์และความผันแปรทางพันธุกรรมของหอยต้นไม้ที่มีเปลือกเวียนสองแบบชนิด A. glaucolarynx (Dohrn, 1861)
นักวิจัย : จิรศักดิ์ สุจริต
คำค้น : morphology , phylogeny , taxonomy , Tree snail , สัณฐานวิทยา , สายวิวัฒนาการ , หอยต้นไม้ , อนุกรมวิธาน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4980201 , http://research.trf.or.th/node/2889
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

หอยต้นไม้สกุล Amphidromus เป็นทากบกที่มีความสวยงามและมีการกระจายพันธุ์จำกัดอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดได้ว่าเป็นหอยที่มีรูปแบบจำเพาะทางชีววิทยา เพราะมีความสามารถในการปรับตัวให้สามารถอาศัยอยู่บนต้นไม้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งในปัจจุบันกำลังอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนื่องจากการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัย แม้ว่าหอยต้นไม้สกุล Amphidromus จะเป็นที่ดึงดูดความสนใจของนักวิทยาศาสตร์ แต่โดยพื้นฐานแล้วการศึกษายังขาดความถูกต้องในด้านการจัดจา แนกและการศึกษาทางวิวัฒนาการเป็นอย่างมาก การศึกษาครัง้ นี้ได้เน้นทางอนุกรมวิธานและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของหอยในสกุลย่อย Amphidromus และสกุลย่อย Syndromus ทำการศึกษาโดยอาศัยทัง้ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และความสัมพันธ์ของสัณฐานวิทยาและชีวโมเลกุล เพื่อน าใช้ในการประเมินความถูกต้องของการจัดจา แนกหอยสกุลนี้ในประเทศไทย สำหรับ การศึกษาทางอนุกรมวิธานนั้นใช้ลักษณะเปลือกรวมทั้งระบบสืบพันธุ์และฟันในหอย พบว่าหอยสกุลย่อยAmphidromus มีขนาดของเปลือกที่ใหญ่กว่าและมี epiphalic caecum ยาวกว่าหอยสกุลย่อยSyndromus นอกจากนี้ส่วนปลายของระบบสืบพันธุ์เพศผู้ ลวดลายภายในของอวัยวะสืบพันธุ์ของทั้งสองเพศ และสัณฐานวิทยาของฟันสามารถใช้ในการจำแนกหอยในทั้งสองสกุลย่อยได้เป็นอย่างดี ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับระบบการจัดจำแนกแบบเดิมที่อาศัยเปลือกเพียงอย่างเดียวผลการศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการโดยอาศัยลำดับเบสที่อยู่บนไมโตคอนเดรีย 16S rDNA พบว่ามีความสัมพันธ์แบบวิวัฒนาการบรรพบุรุษเดียว (Amphidromus clade, Syndromus clade and A. glaucolarynx clade) ในหอยทัง้ สกุลนี้และในสกุลย่อย Amphidromus ในขณะที่ผลความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของหอยในสกุลย่อย Syndromus ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์แบบวิวัฒนาการขนานโดยมี A. glaucolarynx แยกออกมาบริเวณฐานของแผนภูมิ และสมควรที่ต้องแยกออกไว้ในสกุลย่อยที่แตกต่าง นอกจากนี้ผลการศึกษาทางสัณฐานวิทยา อวัยวะสืบพันธุ์ และแผ่นฟันยังสนับสนุนความแตกต่างนี้ โดยที่หอยต้นไม้ชนิด A. glaucolarynx ควรu3649 แยกออกาจากหอยในสกุลย่อย Syndromus s.s. อย่างอิสระ The genus Amphidromus is the colourful land snail occupying the arboreal habitat and extensive distribution over Southeast Asia. The snails exhibit various peculiar biological features which apparently represent adaptive specializations, and it is presently under severe extinction pressure due to forest destruction. Although Amphidromus have consistently attracted the attention of biologist, these studies have generally lacked an accurate taxonomy and evolutionary perspective. This thesis addresses this shortcoming by concerning systematic studies focusing on the two subgenera, Amphidromus and Syndromus. A combined approach of morphology and molecular phylogeny were used in effort to test previously proposed conventional shell taxonomy. Taxonomic studies using genitalia, radula and shell of the Amphidromus species from Thailand. The result revealed that the subgenus Amphidromus has a longer epiphallic caecum and larger shell size than the subgenus Syndromus. The terminal portion of male organ, the sculpture of both sex organs and radula morphology are also significant for classification of the two subgenera. The anatomy of genitalia and radula characteristic are congruent with the conventional shell taxonomy. The phylogentic result from mitochondrial DNA, 16S RNA gene sequences showed the monophyletic of the genus including three monophyletic groups (Amphidromus clade, Syndromus clade and A. glaucolarynx clade). Most species in the nominotypical subgenus revealed a monophyletic. While the majority species of the subgenus Syndromus s.l. were recovered as non-monophyletic, and A. glaucolarynx formed a distinct clade. The apparent paraphyly of Syndromus s.l. clade indicates that A. glaucolarynx should be recognized as distinct subgenus. In addition, the morphological examination on reproductive organ and radula has supported the independent clade of A. glaucolarynx form the rest of the subgenus Syndromus s.s. clade

บรรณานุกรม :
จิรศักดิ์ สุจริต . (2554). ซีสเทมาติกส์และความผันแปรทางพันธุกรรมของหอยต้นไม้ที่มีเปลือกเวียนสองแบบชนิด A. glaucolarynx (Dohrn, 1861).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จิรศักดิ์ สุจริต . 2554. "ซีสเทมาติกส์และความผันแปรทางพันธุกรรมของหอยต้นไม้ที่มีเปลือกเวียนสองแบบชนิด A. glaucolarynx (Dohrn, 1861)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จิรศักดิ์ สุจริต . "ซีสเทมาติกส์และความผันแปรทางพันธุกรรมของหอยต้นไม้ที่มีเปลือกเวียนสองแบบชนิด A. glaucolarynx (Dohrn, 1861)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
จิรศักดิ์ สุจริต . ซีสเทมาติกส์และความผันแปรทางพันธุกรรมของหอยต้นไม้ที่มีเปลือกเวียนสองแบบชนิด A. glaucolarynx (Dohrn, 1861). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.