ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมแฟนรายการพยากรณ์ชีวิตของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมแฟนรายการพยากรณ์ชีวิตของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
นักวิจัย : กระจ่างศรี ศรีกระจ่าง
คำค้น : พยากรณ์ , ความพอใจ , คนรักบ้าน (รายการวิทยุ) , ตี่ลี่ฮวงจุ้ย (รายการโทรทัศน์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริชัย ศิริกายะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741720076 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10965
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจถึงสาเหตุของการเป็นแฟนรายการ พยากรณ์ชีวิตทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการติดตามรายการพยากรณ์ชีวิตทางวิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน์ของแฟนรายการพยากรณ์ชีวิตและศึกษาความพึงพอใจที่ได้รับหลังจาก ติดตามรายการพยากรณ์ชีวิตผ่านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรายการพยากรณ์ชีวิตทางวิทยุกระจายเสียงที่ศึกษาคือ 'รายการคนรักบ้าน' ของสถานีวิทยุ 99 Mhz อ.ส.ม.ท. (Sport Radio) ส่วนรายการพยากรณ์ชีวิตทางวิทยุโทรทัศน์ที่ศึกษาคือ 'รายการตี่ลี่ ฮวงจุ้ย' ทางสถานีโทรทัศน์ยูบีซี ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุของการเป็นแฟนรายการพยากรณ์ชีวิตเนื่องจากแฟนรายการต้องการข้อมูลข่าว สารของการพยากรณ์ชีวิตเพื่อสนองตอบต่อความต้องการในการช่วยลดความไม่แน่นอน และช่วยให้สามารถควบคุมสถานการณ์ที่ประสบปัญหาอยู่ได้ รวมทั้งก่อให้เกิดความสบายใจ โดยการติดตามรายการของแฟนรายการเกิดจากการได้รับความรู้จากนักพยากรณ์ ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อตัว นักพยากรณ์และคำพยากรณ์ นำไปสู่ความเชื่อในคำพยากรณ์ทำให้แฟนรายการติดตามรายการ และมีส่วนร่วมกับรายการโดยการเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์เข้าไปเพื่อให้ได้ ข้อมูลที่ตนต้องการ เมื่อแฟน รายการมีความพึงพอใจจะทำให้นำคำพยากรณ์ที่ได้รับไปปฏิบัติ พฤติกรรมการติดตามของแฟน รายการจะสิ้นสุดลง เมื่อแฟนรายการสามารถคลี่คลายปัญหาของตนเองได้

บรรณานุกรม :
กระจ่างศรี ศรีกระจ่าง . (2545). พฤติกรรมแฟนรายการพยากรณ์ชีวิตของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กระจ่างศรี ศรีกระจ่าง . 2545. "พฤติกรรมแฟนรายการพยากรณ์ชีวิตของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กระจ่างศรี ศรีกระจ่าง . "พฤติกรรมแฟนรายการพยากรณ์ชีวิตของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
กระจ่างศรี ศรีกระจ่าง . พฤติกรรมแฟนรายการพยากรณ์ชีวิตของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.