ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติก พุทธศักราช 2543

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติก พุทธศักราช 2543
นักวิจัย : อมรทิพย์ สันตวิริยะพันธุ์
คำค้น : การศึกษานอกระบบโรงเรียน , เด็กออทิสติก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : รัตนา พุ่มไพศาล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741722478 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10511
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหารวมทั้งเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหา การจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติก พุทธศักราช 2543 ในด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารและครูผู้สอนจำนวน 85 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน และการทดสอบระหว่างกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 1.ความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติก พุทธศักราช 2543 ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน และด้านสื่อการเรียนการสอน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 2.ความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติก พุทธศักราช 2543 ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านสื่อการเรียนการสอน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน ด้านการวัดและประเมินผล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 3.ความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติก พุทธศักราช 2543 ในด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 4.ความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติก พุทธศักราช 2543 ในด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 5.จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารกับครูผู้สอนเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติก พุทธศักราช 2543 ในด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล โดยรวมพบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน 6.จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารกับครูผู้สอนเกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติก พุทธศักราช 2543 ในด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล โดยรวมพบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
อมรทิพย์ สันตวิริยะพันธุ์ . (2545). การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติก พุทธศักราช 2543.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อมรทิพย์ สันตวิริยะพันธุ์ . 2545. "การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติก พุทธศักราช 2543".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อมรทิพย์ สันตวิริยะพันธุ์ . "การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติก พุทธศักราช 2543."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
อมรทิพย์ สันตวิริยะพันธุ์ . การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติก พุทธศักราช 2543. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.