ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรวมพรรคการเมือง : ศึกษากรณีการรวม พรรคไทยรักไทยกับพรรคความหวังใหม่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรวมพรรคการเมือง : ศึกษากรณีการรวม พรรคไทยรักไทยกับพรรคความหวังใหม่
นักวิจัย : ภูริวรรธก์ ใจสำราญ
คำค้น : พรรคการเมือง , พรรคการเมือง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย , พรรคไทยรักไทย , พรรคความหวังใหม่
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อนุสรณ์ ลิ่มมณี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741745354 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10057
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาหาสาเหตุของการรวมพรรคการเมือง โดยเฉพาะกรณีศึกษาการรวมพรรคไทยรักไทยกับพรรคความหวังใหม่ โดยศึกษาปัจจัยด้านการสนับสนุนผู้นำทางการเมือง ด้านผลประโยชน์ เช่น ผลประโยชน์ด้านตำแหน่งทางการเมือง ด้านธุรกิจและการเงิน และด้านพลังของพรรคการเมืองที่ได้จากจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสมาชิกของพรรค และผลการรวมพรรคครั้งดังกล่าวเป็นตัวแปรตาม และได้ศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อพรรคไทยรักไทยในด้านเสถียรภาพของพรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเสถียรภาพของรัฐบาล ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุสำคัญในการรวมพรรคไทยรักไทยกับพรรคความหวังใหม่ได้แก่ ปัจจัยด้านผลประโยชน์ด้านธุรกิจและการเงิน รวมถึงปัจจัยด้านคะแนนเสียงในสภาที่เป็นสำคัญ ในขณะที่ปัจจัยด้านการสนับสนุนผู้นำและผลประโยชน์ด้านตำแหน่งทางการเมืองนั้นพบว่าไม่ใช่เป็นสาเหตุของการรวมพรรค สำหรับประเด็นด้านเสถียรภาพของพรรคไทยรักไทยและรัฐบาลภายหลังการรวมพรรค พบว่าการรวมพรรคครั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดภาวะความไร้เสถียรภาพให้แก่พรรค เนื่องจากกรอบกฎเกณฑ์ของพรรคและผลประโยชน์ที่เอื้ออำนวยต่อสมาชิกทำให้สามารถควบคุมสมาชิกพรรคได้ และคะแนนเสียงของพรรคที่เพิ่มขึ้นถึง 295 เสียง ทำให้การรวมพรรคครั้งนี้สร้างเสถียรภาพแก่รัฐบาล

บรรณานุกรม :
ภูริวรรธก์ ใจสำราญ . (2546). การรวมพรรคการเมือง : ศึกษากรณีการรวม พรรคไทยรักไทยกับพรรคความหวังใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภูริวรรธก์ ใจสำราญ . 2546. "การรวมพรรคการเมือง : ศึกษากรณีการรวม พรรคไทยรักไทยกับพรรคความหวังใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภูริวรรธก์ ใจสำราญ . "การรวมพรรคการเมือง : ศึกษากรณีการรวม พรรคไทยรักไทยกับพรรคความหวังใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
ภูริวรรธก์ ใจสำราญ . การรวมพรรคการเมือง : ศึกษากรณีการรวม พรรคไทยรักไทยกับพรรคความหวังใหม่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.