ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการฝึกความอ่อนตัว และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่มีต่อความแม่นยำในการเตะลูกฟุตบอล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการฝึกความอ่อนตัว และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่มีต่อความแม่นยำในการเตะลูกฟุตบอล
นักวิจัย : อุดม จอกรบ
คำค้น : ฟุตบอล , กำลังกล้ามเนื้อ , การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิชิต คนึงสุขเกษม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741732503 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10259
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการฝึกความอ่อนตัว และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ที่มีผลต่อความแม่นยำในการเตะลูกฟุตบอล กลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี อายุระหว่าง 14 16 ปี จำนวน 40 คน เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling) กลุ่มตัวอย่างถูกทดสอบความสามารถในการเตะลูกฟุตบอลก่อนการทดลอง แล้วแบ่งกลุ่มที่มีความสามารถเท่ากันเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 10 คน กลุ่มที่ 1 ฝึกการเตะลูกฟุตบอลอย่างเดียว กลุ่มที่ 2 ฝึกการเตะลูกฟุตบอลควบคู่กับการฝึกความอ่อนตัว กลุ่มที่ 3 ฝึกการเตะลูกฟุตบอลควบคู่กับการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ กลุ่มที่ 4 ฝึกการเตะลูกฟุตบอลควบคู่กับการฝึกความอ่อนตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ใช้เวลาในการฝึก 8 สัปดาห์ๆละ 3 วัน ทำการทดสอบหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8 นำผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way analysis of variance) ถ้าพบความแตกต่างจึงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรายคู่โดยวิธี เชฟเฟ่ (Scheffe') ผลการวิจัยพบว่า 1. ค่าเฉลี่ยของผลคะแนนความแม่นยำในการเตะลูกฟุตบอลในระยะ 15 เมตร ภายในกลุ่มทดลองที่ 3 หลังการทดลอง 8 สัปดาห์ มีความแตกต่างกับก่อนการทดลอง และภายในกลุ่มทดลองที่ 4 หลังการทดลอง 6 และ 8 สัปดาห์ มีความแตกต่างกับก่อนการทดลอง ในระยะ 20 และ 25 เมตร ภายในกลุ่มทดลองที่ 4 หลังการทดลอง 6 และ 8 สัปดาห์ มีความแตกต่างกับก่อนการทดลอง และในระยะ 25 เมตร ภายในกลุ่มทดลองที่ 3 มีความแตกต่างกับก่อนการทดลอง และหลังทดลองสัปดาห์ที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ค่าเฉลี่ยของผลคะแนนความแม่นยำในการเตะลูกฟุตบอลในระยะ 15 เมตร ระหว่างกลุ่มทดลองหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ กลุ่มทดลองที่ 3 และ 4 มีความแตกต่างกับกลุ่มทดลองที่ 2 ในระยะ 20 เมตร หลังการทดลอง 8 สัปดาห์ กลุ่มทดลองที่ 4 มีความแตกต่างกับกลุ่มทดลองที่ 1 ในระยะ 25 เมตร หลังการทดลอง 6 สัปดาห์ กลุ่มทดลองที่ 4 มีความแตกต่างกับกลุ่มทดลองที่ 1 และหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ กลุ่มทดลองที่ 3 มีความแตกต่างกับกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 4 มีความแตกต่างกับกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ค่าเฉลี่ยของความอ่อนตัวภายในกลุ่มทดลอง และระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 หลังการทดลอง 8 สัปดาห์ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. ค่าเฉลี่ยของความแข็งแรงภายในกลุ่มทดลองที่ 3 หลังการทดลอง 6 และ 8 สัปดาห์มีความแตกต่างกับก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองที่ 4 หลังการทดลอง 8 สัปดาห์ มีความแตกต่างกับก่อนและหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 2 และค่าเฉลี่ยของความแข็งแรงระหว่างกลุ่มทดลอง หลังการทดลอง 8 สัปดาห์กลุ่มทดลองที่ 3 และ กลุ่มทดลองที่ 4 มีความแตกต่างกับกลุ่มทดลองที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
อุดม จอกรบ . (2545). ผลของการฝึกความอ่อนตัว และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่มีต่อความแม่นยำในการเตะลูกฟุตบอล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุดม จอกรบ . 2545. "ผลของการฝึกความอ่อนตัว และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่มีต่อความแม่นยำในการเตะลูกฟุตบอล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุดม จอกรบ . "ผลของการฝึกความอ่อนตัว และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่มีต่อความแม่นยำในการเตะลูกฟุตบอล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
อุดม จอกรบ . ผลของการฝึกความอ่อนตัว และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่มีต่อความแม่นยำในการเตะลูกฟุตบอล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.