ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแบคทีเรีย Leptospira interrogans เชิงบูรณาการ โดยอาศัยวิธีฟิสิกส์เชิงสถิติ การจำลองแบบทางคณิตศาสตร์ การทดลองเชิงคอมพิวเตอร์ และนาโนเทคโนศาสตร์เชิงการแพทย์: ทฤษฎีและการประยุกต์: ผลของสนามแม่เหล็กและอนุภาคนาโน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแบคทีเรีย Leptospira interrogans เชิงบูรณาการ โดยอาศัยวิธีฟิสิกส์เชิงสถิติ การจำลองแบบทางคณิตศาสตร์ การทดลองเชิงคอมพิวเตอร์ และนาโนเทคโนศาสตร์เชิงการแพทย์: ทฤษฎีและการประยุกต์: ผลของสนามแม่เหล็กและอนุภาคนาโน
นักวิจัย : วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
คำค้น : Leptospira interrogans , Leptospirosis , modeling , nanoparticles , ultraviolet A , การจำลองแบบ , รังสีอัลตราไวโอเล็ต เอ , อนุภาคนาโน , โรคเลปโตสไปโรซิส
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4880161 , http://research.trf.or.th/node/2844
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Leptospira interrogans เป็นสายพันธุ์หนึ่งในกลุ่ม Leptospira ที่เป็นสาเหตุทำ ให้เกิดโรคเลปโตสไปโรซิส (leptospirosis) หรือโรคฉี่หนู เนื่องจากงานวิจัยส่วนมาก เกี่ยวกับโรคหรือเชื้อโรคชนิดนี้ที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นไปที่การรักษาหรือตรวจวินิจฉัยโรคหรือการ ระบุสายพันธุ์ของเชื้อเป็นสำคัญ ดังนั้นแนวการศึกษาที่ต่างออกไปเพื่อจะนำมาซึ่งความเข้าใจ ต่อโรคและเชื้อโรคชนิดนี้อย่างสมบูรณ์ที่เน้นมิติแห่งการเชื่อมโยงของการศึกษาทางด้าน วิทยาศาสตร์พื้นฐานและและการประยุกต์จึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงได้ เสนองานวิจัยเชิงบูรณการในเชิงเทคนิควิธีโดยได้ทำการผสมผสานศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์เชิง สถิติ การจำลองแบบเชิงคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ และศาสตร์นาโนเชิงชีวภาพ เข้าด้วยกัน เพื่อศึกษาแบททีเรียชนิดนี้ กรณีศึกษาจำเพาะได้แก่การศึกษาถึงการตอบสนองของแบททีเรีย Leptospira เมื่อได้รับรังสีอัลตราไวโอเล็ตเอและอนุภาคนาโน ซึ่งปัจจัยทั้งสองอย่างนี้ถือว่า มีบทบาทต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมต่อเราอย่างมาก จากผลการศึกษาทั้งจากากรทดลองและ ทฤษฎีพบว่ามีปรากฏการณ์ใหม่ๆทั้งที่สามารถอธิบายได้และไม่ได้ที่ยังคงเป็นกรณีศึกษาต่อไป จำนวนมาก ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่าหากมีการต่อยอดและพัฒนาความรู้ความเข้าใจมากพอจะสามารถ ทำประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างมาก ยิ่งกว่านั้นวิธีวิจัยที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ได้ถูกนำไปปรับและ ประยุกต์ใช้กับการศึกษาเกี่ยวกับการเจริญของเซลมะเร็งและการตอบสนองของเซลมะเร็งต่อ ตัวกระตุ้นภายนอก ซึ่งถือเป็นการใช้ประโยชน์จากโครงการวิจัยอย่างเต็มที่ Leptospira interrogans are pathogenic leptospires that cause leptospirosis, a worldwide zoonotic disease. Since most researches on this disease have been focused on the clinical and diagnostic aspects, to fulfill the spectrum of understanding this disease and to try bridges the gap between medical or clinical facts and basic sciences is of crucially important. Therefore, we propose to use the integrated approach consisting statistical physics, mathematical modeling, computer simulations and biological nano-science as new means to primarily study these bacteria. With these tools, the specific problems namely, the studies of the effects of ultraviolet A and TiO2 nano-particles on Leptospira were performed. These effects currently have such great impacts on our life and environment. Our findings revealed several new information regarding to these bacteria interacting with the imposed stresses. However, the results lead to several unanswered interesting questions and yet to be investigated. We believe that the new findings from these works could be developed and optimized to benefit the community. Moreover, most developed protocols were also applied to study the response of cancer cells to the interested stress to maximize the benefits from the project.

บรรณานุกรม :
วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ . (2550). การศึกษาแบคทีเรีย Leptospira interrogans เชิงบูรณาการ โดยอาศัยวิธีฟิสิกส์เชิงสถิติ การจำลองแบบทางคณิตศาสตร์ การทดลองเชิงคอมพิวเตอร์ และนาโนเทคโนศาสตร์เชิงการแพทย์: ทฤษฎีและการประยุกต์: ผลของสนามแม่เหล็กและอนุภาคนาโน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ . 2550. "การศึกษาแบคทีเรีย Leptospira interrogans เชิงบูรณาการ โดยอาศัยวิธีฟิสิกส์เชิงสถิติ การจำลองแบบทางคณิตศาสตร์ การทดลองเชิงคอมพิวเตอร์ และนาโนเทคโนศาสตร์เชิงการแพทย์: ทฤษฎีและการประยุกต์: ผลของสนามแม่เหล็กและอนุภาคนาโน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ . "การศึกษาแบคทีเรีย Leptospira interrogans เชิงบูรณาการ โดยอาศัยวิธีฟิสิกส์เชิงสถิติ การจำลองแบบทางคณิตศาสตร์ การทดลองเชิงคอมพิวเตอร์ และนาโนเทคโนศาสตร์เชิงการแพทย์: ทฤษฎีและการประยุกต์: ผลของสนามแม่เหล็กและอนุภาคนาโน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. Print.
วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ . การศึกษาแบคทีเรีย Leptospira interrogans เชิงบูรณาการ โดยอาศัยวิธีฟิสิกส์เชิงสถิติ การจำลองแบบทางคณิตศาสตร์ การทดลองเชิงคอมพิวเตอร์ และนาโนเทคโนศาสตร์เชิงการแพทย์: ทฤษฎีและการประยุกต์: ผลของสนามแม่เหล็กและอนุภาคนาโน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2550.