ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของ Equex STM paste และการเจือจางน้ำเชื้อต่อการมีชีวิตของตัวอสุจิหลังการละลายน้ำเชื้อแช่แข็งในหลอดพลาสติคในแมวบ้าน (Felis catus)

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของ Equex STM paste และการเจือจางน้ำเชื้อต่อการมีชีวิตของตัวอสุจิหลังการละลายน้ำเชื้อแช่แข็งในหลอดพลาสติคในแมวบ้าน (Felis catus)
นักวิจัย : เกวลี ฉัตรดรงค์
คำค้น : Feline , freezing , semen , การแช่แข็ง , น้ำเชื้อ , แมว
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4780201 , http://research.trf.or.th/node/2787
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในการทำการแช่แข็งและละลายน้ำเชื้อ ตัวอสุจิมีความเสี่ยงต่อการถูกทำลายโดยการผลึกน้ำแข็งและจากการเปลี่ยนแปลงออสโมลาริตี้ การศึกษานี้มัวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบผลของอุณหภูมิและการใช้สารเจือจางในการละลายน้ำเชื้อแช่แข็งต่อคุณภาพและการมีชีวิตของตัวอสุจิแมวที่ได้จากการหลั่งน้ำเชื้อ ทำการรีดเก็บน้ำเชื้อแมวจำนวน 6 ตัว ตัวละ 6 ครั้ง ห่างกัน 2 สัปดาห์ นำน้ำเชื้อผ่านกระบวนการแช่แข็งในหลอดพลาสติกขนาด 0.25 มิลลิลิตร จำนวน 4 หลอดต่อน้ำเชื้อที่ได้จากการหลั่งแต่ละครั้ง ละลายน้ำเชื้อแช่แข็งในอ่างอุ่น 1) ที่ 37 องศาเซลเซียส 15 วินาที และเจือจางด้วยน้ำยาทริสบัฟเฟอร์ 0.25 มิลลิลิตร 2) ที 37 องศาเซลเซียส 15 วินาทีโดยไม่เจือจาง 3) ที่ 70 องศาเซลเซียส 6 วินาที และเจือจางด้วยน้ำยาทริสบัฟเฟอร์ 0.25 มิลลิลิตร 4) ที่ 70 องศสเซลเซียส 6 วินาที โดยไม่เจือจาง ตรวจการเคลื่อไหวตัวอสุจิ การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ความสมบูรณ์ของผนังเซลล์ (โดยใช้สีย้อมไซเบอร์-14 และ เอทธิเดียม-1) และความสมบูรณ์ของอะโคโซม (โดยใช้สีย้อมฟิทชี-พีเอ็นเอ และโพพิเดียมไอโอไดด์) หลังการเก็บน้ำเชื้อ และที่ 0 2 4 และ 6 ชั่วโมง หลังละลายน้ำเชื้อแช่แข็ง วิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลโดยใช้สถิติจีแอลเอ็ม และเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้การทดสอบแบบจับคู่ ที่เวลา 0 ชั่วโมง ตัวอสุจิหลังละลายด้วยวิธีต่างๆ มีความเคลื่อนไหวเฉลี่ยร้อยละระหว่าง 59.2 ? 11.1 และ 65.4 ? 11.2 การเคลื่อนไหวไปข้างหน้าเฉลี่ยระหว่าง 3.6 ? 0.5 และ 4.1 ? 0.4 ความสมบูรณ์ของผนังเซลล์เฉลี่ยนร้อยละระหว่าง 63.8?8.8 และ 65.1?14.7 และความสมบูรณ์ของอะโครโซมเฉลี่ยร้อยละระหว่าง 39.6?22.1 และ 47.7?20.2 การละลายที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 วินาที ให้ผลร้อยละของการเคลื่อนไหวตัวอสุจิมากที่สุด (P< 0.05) การละลายน้ำเชื้อแช่แข็งโดยใช้สารเจือจางให้ผลการเคลื่อนไหวตัวอสุจิ การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า และความสมบูรณ์ของอะโครโซมดีขึ้นในทุกอุณหภูมิที่ใช้ละลาย (P<0.05) แต่ไม่มีความแตกต่างของความสมบูรณ์ของผนังเซลล์อีเคว็กซ์ เอสทีเอ็ม เพสท์ สามารถใช้เป็นสารป้องกันตัวอสุจิแมวที่ได้จากการหลั่งน้ำเชื้อในกระบวนการแช่แข็งได้ โดยไม่มีผลลบต่อการมีชีวิตของตัวอสุจิ กล่าวโดยสรุป หากจะใช้วิธีการแช่แข็งน้ำเชื้อในการศึกษานี้ ควรใช้การละลายที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 วินาที โดยทำการเจือจางน้ำเชื้อขณะละลายด้วยสารละลายทริสบัฟเฟอร์ จะช่วยให้การเคลื่อนไหวของตัวอสุจิดีขึ้นและอะโครโวมถูกทำลายน้อยลง Spermatozoa are exposed to the potential of lysis due to ice crystal formation as well as to osmotic stress during freezing and thawing. The objective was to evaluate if post-thaw dilution or thwing temperature would affect quality and longevity of ejaculated cat spermatozoa. Six ejaculates were obtained from each of six male cats with 2 weeks interval. The semen from each ejaculate was frozen in four of half filled 0.23 mL straws. Straws were thawed 1) at 37 ํC for 15 s and diluted with 0.25 mL Tris buffered, 2) at 37 ํ C for 15 s without dilution, 3) at 70 ํC for 6 s and diluted with 0.25 mL Tris buffered, 4) at 70 ํC for 6 s without dilution. Sperm motility, progessive motility, membrane integrity (SYBR-14/EthD-1 staining) and acrosome integrity (FITC-PNA/PI staining) were evaluated after collection and at times 0,2, 4 and 6 hours post-thaw. The different treatment were analyse with GLM and pairwise comparison were made with a paired t-test. At time 0, mean motility ranged between 59.2 ± 11.1 and 65.4 ± 11.2%, mean prograssive motility between 3.6 ± 0.5 ad 4.1 ± 0.4, mean membrane integrity between 63.8 ± 8.8 and 65.1 ± 14.7% and mean acrosome intact between 39.6 ± 22.1 and 47.7 ± 20.2% for the different treatments. Thawing at 70 ํC for 6 s resulted in the best motility compared to the others (P<0.05). Regardless of the different thawing temperatures, post-thaw dilution significantly improved motility, progressive motility and acrosome integrity (P< 0.05). Membrane integrity did not deffer significantly between treatments. Equex STM paste can be used successfully as a cryprotectant for ejaculated cat spermatozoa without deleterious sperm longevity. With the freezing protocol used in this study, it is preferable to thaw frozen ejaculated cat spermatozoa at 70 ํC for 6 s. A post-thaw dilution with Tris buffered solution is favourable to sperm motility and acrosome integrity.

บรรณานุกรม :
เกวลี ฉัตรดรงค์ . (2551). ผลของ Equex STM paste และการเจือจางน้ำเชื้อต่อการมีชีวิตของตัวอสุจิหลังการละลายน้ำเชื้อแช่แข็งในหลอดพลาสติคในแมวบ้าน (Felis catus).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เกวลี ฉัตรดรงค์ . 2551. "ผลของ Equex STM paste และการเจือจางน้ำเชื้อต่อการมีชีวิตของตัวอสุจิหลังการละลายน้ำเชื้อแช่แข็งในหลอดพลาสติคในแมวบ้าน (Felis catus)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เกวลี ฉัตรดรงค์ . "ผลของ Equex STM paste และการเจือจางน้ำเชื้อต่อการมีชีวิตของตัวอสุจิหลังการละลายน้ำเชื้อแช่แข็งในหลอดพลาสติคในแมวบ้าน (Felis catus)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
เกวลี ฉัตรดรงค์ . ผลของ Equex STM paste และการเจือจางน้ำเชื้อต่อการมีชีวิตของตัวอสุจิหลังการละลายน้ำเชื้อแช่แข็งในหลอดพลาสติคในแมวบ้าน (Felis catus). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.