ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาของมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินจากภาครัฐ และการปรับปรุงค่าชดเชยสำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ ในงานก่อสร้างประเภทงานทางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาของมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินจากภาครัฐ และการปรับปรุงค่าชดเชยสำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ ในงานก่อสร้างประเภทงานทางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
นักวิจัย : ขวัญรัฐ เพ็งนิติ
คำค้น : สัญญาก่อสร้าง , ถนน -- การออกแบบและการสร้าง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธนิต ธงทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741754582 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11049
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ศึกษาปัญหาจากมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินจากภาครัฐ ได้แก่ เงินล่วงหน้า เงินชดเชยสำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) และ สูตรการคำนวณสำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ ในมุมมองของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง พร้อมทั้งการปรับปรุงการชดเชยสำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ ขั้นตอนการศึกษาแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรก เป็นการศึกษาปัญหาจากเงินล่วงหน้า โดยการสัมภาษณ์การนำเงินล่วงหน้าไปใช้และปัญหาในมุมมองของผู้ประกอบการ ส่วนที่สองเป็นการสัมภาษณ์ถึงผลกระทบที่เกิดจากเงินชดเชยสำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ และเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง จากโครงการก่อสร้างงานทางผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ สำหรับเงินล่วงหน้า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้เงินล่วงหน้าสำหรับการเตรียมการก่อสร้าง และใช้ในการหมุนเวียนเงินทุนก่อสร้าง แต่ผู้ประกอบการไม่สามารถได้รับผลประโยชน์จากเงินช่วยเหลือนั้นได้เต็มที่ เพราะสถาบันการเงินมีมาตรการการออกหนังสือรับรองและค่าธรรมเนียม สำหรับเงินชดเชยสำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่จากมาตรการนี้คือ รัฐใช้เวลานานในการจัดสรรงบประมาณสำหรับจ่ายเงินชดเชย สำหรับสัญญาแบบปรับราคาให้แก่ผู้ประกอบการ เนื่องจากเป็นการยากต่อการกำหนดงบประมาณ จึงทำให้การจ่ายค่าชดเชยไม่เพียงพอ สำหรับสูตรการคำนวณสำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้นั้น เนื่องจากลักษณะการก่อสร้างที่แตกต่างจากอดีต งานวิจัยนี้จึงศึกษาการทำงานที่หน่วยงานก่อสร้างในปัจจุบัน จากการเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายจากโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน 30 โครงการ การวิจัยนี้จึงได้เสนอสูตรที่มีการปรับปรุงค่าสัมประสิทธิ์และตัวประกอบในสูตร ผลจากสูตรที่ปรับปรุงเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรคำนวณเดิม พบว่าค่าที่ได้จากสูตรที่ปรับปรุงจะมีการแกว่งตัวมากกว่าสูตรคำนวณเดิม

บรรณานุกรม :
ขวัญรัฐ เพ็งนิติ . (2546). ปัญหาของมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินจากภาครัฐ และการปรับปรุงค่าชดเชยสำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ ในงานก่อสร้างประเภทงานทางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขวัญรัฐ เพ็งนิติ . 2546. "ปัญหาของมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินจากภาครัฐ และการปรับปรุงค่าชดเชยสำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ ในงานก่อสร้างประเภทงานทางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขวัญรัฐ เพ็งนิติ . "ปัญหาของมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินจากภาครัฐ และการปรับปรุงค่าชดเชยสำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ ในงานก่อสร้างประเภทงานทางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
ขวัญรัฐ เพ็งนิติ . ปัญหาของมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินจากภาครัฐ และการปรับปรุงค่าชดเชยสำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ ในงานก่อสร้างประเภทงานทางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.