ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้นิวรอลเนตเวิร์กสำหรับการจัดสรรแบนด์วิดท์แบบรวมกันให้กับแหล่งกำเนิดวิวิธพันธุ์ในโครงข่ายเอทีเอ็ม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้นิวรอลเนตเวิร์กสำหรับการจัดสรรแบนด์วิดท์แบบรวมกันให้กับแหล่งกำเนิดวิวิธพันธุ์ในโครงข่ายเอทีเอ็ม
นักวิจัย : จารุวรรณ ละอองมาลย์
คำค้น : นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์) , เอทีเอ็ม (การสื่อสารข้อมูล) , แบนด์วิธ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วาทิต เบญจพลกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743313648 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10312
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดสรรแบนด์วิดท์แบบรวมกันให้กับแหล่งกำเนิดวิวิธพันธุ์ในโครงข่ายเอทีเอ็มโดยใช้นิวรอลเนตเวิร์ก วิธีที่เสนอจะจัดสรรแบนด์วิดท์ที่ต้องการเพื่อรับประกันคุณภาพของบริการ (QoS) ไม่ให้เกินค่าที่กำหนดไว้ แทนที่จะใช้การวิเคราะห์ค่าจริงซึ่งมีความซับซ้อนในการคำนวณมากกว่า นอกจากนี้ได้เสนอแบบจำลองใหม่ของนิวรอลเนตเวิร์กเป็นแบบขนานเพื่อช่วยลดจำนวนชุดข้อมูลที่ใช้ฝึก เนื่องจากนิวรอลเนตเวิร์กไม่สามารถเรียนรู้ข้อมูลที่มากและหลากหลายเกินไป นอกจากนี้ยังง่ายกว่าในการฝึกให้นิวรอลเนตเวิร์กเรียนรู้กับข้อมูลที่น้อยและมีความซับซ้อนน้อยกว่า และแบบจำลองแบบขนานมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน คือถ้าต้องการเพิ่มชุดข้อมูลใหม่ก็เพียงแต่เพิ่มหน่วยของนิวรอลเนตเวิร์กเข้าไปโดยไม่ต้องฝึกนิวรอลเนตเวิร์กใหม่ทั้งหมด ความผิดพลาดของแบนด์วิดท์ที่จัดสรรให้โดยใช้นิวรอลเนตเวิร์ก วิธีประมาณและอัตราค่ายอดเมื่อเทียบกับผลที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าจริงคือ 2.44%, 17.56% และ 24.76% ตามลำดับ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า การใช้นิวรอลเนตเวิร์กสำหรับการจัดสรรแบนด์วิดท์สมมูลให้ผลใกล้เคียงกับการวิเคราะห์ค่าจริงมากกว่าวิธีประมาณ ทำให้สามารถใช้ประโยชน์ทางทรัพยากรได้อย่างเต็มที่ และยังให้ผลตอบสนองที่เร็วในการจัดสรรแบนด์วิดท์ ซึ่งเหมาะกับระบบที่ต้องการความเป็นเวลาจริง

บรรณานุกรม :
จารุวรรณ ละอองมาลย์ . (2541). การประยุกต์ใช้นิวรอลเนตเวิร์กสำหรับการจัดสรรแบนด์วิดท์แบบรวมกันให้กับแหล่งกำเนิดวิวิธพันธุ์ในโครงข่ายเอทีเอ็ม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จารุวรรณ ละอองมาลย์ . 2541. "การประยุกต์ใช้นิวรอลเนตเวิร์กสำหรับการจัดสรรแบนด์วิดท์แบบรวมกันให้กับแหล่งกำเนิดวิวิธพันธุ์ในโครงข่ายเอทีเอ็ม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จารุวรรณ ละอองมาลย์ . "การประยุกต์ใช้นิวรอลเนตเวิร์กสำหรับการจัดสรรแบนด์วิดท์แบบรวมกันให้กับแหล่งกำเนิดวิวิธพันธุ์ในโครงข่ายเอทีเอ็ม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
จารุวรรณ ละอองมาลย์ . การประยุกต์ใช้นิวรอลเนตเวิร์กสำหรับการจัดสรรแบนด์วิดท์แบบรวมกันให้กับแหล่งกำเนิดวิวิธพันธุ์ในโครงข่ายเอทีเอ็ม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.