ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์วิธีการเขียนบทละครสำหรับสื่อมวลชน : บทเรียนจากงานของสมสุข กัลย์จาฤก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์วิธีการเขียนบทละครสำหรับสื่อมวลชน : บทเรียนจากงานของสมสุข กัลย์จาฤก
นักวิจัย : ขจีรัตน์ หินสุวรรณ
คำค้น : บทละคร , ละครวิทยุ , ละครโทรทัศน์ , การเขียนบทละคร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กาญจนา แก้วเทพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743342117 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10321
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อรวบรวมบทเรียนเกี่ยวกับวิธีการเขียนบทละครสำหรับสื่อมวลชน อันได้แก่ ละครวิทยุ และละครโทรทัศน์ของสมสุข กัลย์จาฤก ซึ่งเป็นนักเขียนบทละครมืออาชีพ ด้วยวิธีการศึกษาประวัติชีวิตและการทำงานโดยมุ่งวิเคราะห์ถึงปัจจัยภายในแลปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการทำงานประพันธ์บทละครสำหรับสื่อมวลชน พร้อมทั้งรวบรวมคุณสมบัติที่ดีของนักเขียนบทละครสำหรับสื่อมวลชนจากทัศนะของสมสุข กัลย์จาฤก ผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยภายในอันมีผลต่อความสามารถในการเขียนบทละครมีจุดเริ่มต้นมาจากอุปนิสัยส่วนตัวการศึกษาและการอบรมบ่มเพาะของบุคคลในครอบครัว รวมทั้งการแต่งงานกับผู้ที่ทำงานอยู่ในวงการละครวิทยุจนมีโอกาสได้เขียนบทละครวิทยุ ส่วนปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการประพันธ์บทละครคือการเข้าสู่อาชีพเพื่อช่วยประหยัดในการผลิตการปรับเปลี่ยนงานเขียนไปตามพัฒนาการของสื่อและความนิยมของผู้ชมผู้ฟัง ทั้งนี้จากการที่เป็นผู้อยู่ในองค์กรผลิตสื่อมวลชนเองเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มีอิสระในการทำงานในระดับหนึ่ง บทเรียนที่การวิจัยได้พบจากการศึกษาวิธีการเขียนบทละครสำหรับสื่อมวลชนของสมสุข กัลย์จาฤก ก็คือ การเขียนบทละครสำหรับสื่อมวลชนต้องเริ่มต้นจากการแสวงหาแนวความคิดจากแหล่งต่างๆ อาจเป็นประสบการณ์ของตนเองหรือผู้อื่น สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ประวัติศาสตร์ เค้าโครงเรื่องเดิมหรือจินตนาการ ในขั้นตอนที่จะนำมาขยายต่อให้เป็นโครงเรื่องนักเขียนบทละครต้องคำนึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ เนื้อหาที่สนุก มีคุณค่า ผลกำไร นายทุน ผู้ชม ทุนและสมรรถภาพ คู่แข่ง ช่วงเวลาในการนำเสนอ และกฎระเบียบทางสังคม จากนั้นจึงนำโครงเรื่องมาขยายเป็นบทละคร ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 6 ส่วน คือ ชื่อเรื่อง โครงเรื่อง ตัวละคร บทสนทนา ฉาก ในกรณีของบทละครวิทยุต้องคำนึงถึงปัจจัยกำหนด 3 ประการ ได้แก่ กลุ่มผู้ฟัง ช่วงเวลา และความเป็นสื่อที่นำเสนอด้วยเสียง หากเป็นบทละครโทรทัศน์ต้องคำนึ่งถึงปัจจัยกำหนด 5 ประการ คือ เรื่องที่เลือกมานั้นเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่หรือเป็นเรื่องที่ดัดแปลงมาจาก บทประพันธ์ในรูปแบบอื่นเป้าหมายที่ต้องการส่งถึงผู้ชม ธรรมชาติของสื่อโทรทัศน์ ผู้ชมและเวลาในการนำเสนอคุณสมบัติที่ดีของนักเขียนบทละครสำหรับสื่อมวลชนในทัศนะของสมสุข กัลย์จาฤก เห็นว่า นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเยี่ยงศิลปินทั่วไปแล้ว ยงต้องเข้าใจในเทคนิคการเล่าเรื่องในรูปแบบของละครและกระบวนการผลิตละครสำหรับสื่อมวลชน รวมทั้งต้องยอมรับในระบบธุรกิจที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวงการละครที่นำเสนอทางสื่อมวลชน ดังนั้น นักเขียนบทละครสำหรับสื่อมวลชนที่ดีจึงต้องสามารถสร้างสมดุลระหว่างศิลปะและการพาณิชย์ในการสร้างสรรค์บทละครได้อย่างลงตัว

บรรณานุกรม :
ขจีรัตน์ หินสุวรรณ . (2542). การวิเคราะห์วิธีการเขียนบทละครสำหรับสื่อมวลชน : บทเรียนจากงานของสมสุข กัลย์จาฤก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขจีรัตน์ หินสุวรรณ . 2542. "การวิเคราะห์วิธีการเขียนบทละครสำหรับสื่อมวลชน : บทเรียนจากงานของสมสุข กัลย์จาฤก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขจีรัตน์ หินสุวรรณ . "การวิเคราะห์วิธีการเขียนบทละครสำหรับสื่อมวลชน : บทเรียนจากงานของสมสุข กัลย์จาฤก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ขจีรัตน์ หินสุวรรณ . การวิเคราะห์วิธีการเขียนบทละครสำหรับสื่อมวลชน : บทเรียนจากงานของสมสุข กัลย์จาฤก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.