ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
นักวิจัย : วิภัตต์ รุจิปเวสน์
คำค้น : องค์การบริหารส่วนตำบล , การปกครองท้องถิ่น -- ไทย , การกระจายอำนาจปกครอง , บริการสาธารณะ -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ , สมคิด เลิศไพฑูรย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740309615 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10715
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านต่าง ๆ ตามบทบัญญัติของกฎหมาย รวมถึงเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสมในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน จากการศึกษาพบว่า ในด้านอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งปัญหาการขัดกันของบทบัญญัติของกฎหมาย ในด้านรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลขาดความเป็นอิสระในการออกข้อบังคับตำบลเพื่อจัดเก็บภาษีและอากร การไม่ได้รับฐานรายได้ตามที่กฎหมายกำหนดและหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนยังขาดความเหมาะสม ในด้านการบริหารงานบุคคล เกิดความซ้ำซ้อนและความล่าช้าในการทำหน้าที่ขององค์กรการบริหารงานบุคคล การขาดความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคลและระบบราชการครอบงำการบริหารงานบุคคล และในด้านการกำกับดูแล รัฐกำหนดระเบียบและออกหนังสือสั่งการให้องค์การบริหารตำบลถือปฏิบัติเกินขอบเขตการกำกับดูแลและขาดประสิทธิภาพในการกำกับดูแล วิทยานิพนธ์นี้ได้เสนอแนะให้มีการแก้ไข ปรับปรุง การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้านอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะโดยให้รัฐเร่งดำเนินการถ่ายโอนบุคลากรและงบประมาณให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด้านรายได้ควรปรับปรุงรูปแบบการจัดสรรเงินอุดหนุน รัฐควรทำหน้าที่กำกับดูแลพร้อมกับให้คำแนะนำและความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลในการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดและเพิ่มฐานรายได้ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด้านการบริหารงานบุคคล ควรลดจำนวนองค์กรการบริหารงานบุคคล และกำหนดให้องค์กรการบริหารงานบุคคลในระดับจังหวัดมีเพียงหน่วยงานเดียว โดยทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานบุคคลของพนักงานท้องถิ่นทุกประเภทภายในเขตจังหวัดนั้น อีกทั้งปรับโครงสร้างองค์กรนี้โดยประธานและเลขานุการจะต้องไม่เป็นผู้ที่มาจากข้าราชการประจำ และควรมาจากตัวแทนขององค์กรส่วนท้องถิ่นเอง พร้อมทั้งควรยกเลิกระบบการกำหนดตำหน่ง (position classifiation) โดยหันมาใช้ระบบขั้นตำหน่ง (position rank) แทน และสุดท้ายด้านการกำกับดูแล ควรใช้กระบวนการทางศาลปกครองและเพิ่มบทบาทตัวแทนของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลควบคู่กัน

บรรณานุกรม :
วิภัตต์ รุจิปเวสน์ . (2544). การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิภัตต์ รุจิปเวสน์ . 2544. "การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิภัตต์ รุจิปเวสน์ . "การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
วิภัตต์ รุจิปเวสน์ . การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.